Aktuellt just nu

Föregående år Nästa år
Alla Månad Sök

Ackrediteringssemeniarie och fotokurs

Stockholm 11 mars 2010

sacd_logo

 

Vad är SACD Ackreditering?

En SACD Ackreditering är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller en tandtekniker har nödvändig yrkesskicklighet, kunskap, estetisk och etisk kompetens, metod- och materialkännedom inom sitt specialområde, estetisk-kosmetisk tandvård.

 

Vad är syftet med SACD Ackreditering?

• Att säkra kvaliteten på svensk estetisk-kosmetisk tandvård.

• Att kunna erbjuda patienter hjälp i sitt val av tandläkare utbildade inom området.

• Att fortsätta leda utvecklingen av estetisk-kosmetisk tandvård i vårt land.

 

Hur sker ackreditering?

Ackrediteringen utfärdas efter noggrann prövning som sker helt anonymt; examinatorerna vet inte vems patientfall

de bedömer. Mer info om proceduren nedan. Våra tre examinatorer är samtliga certifierade i ESCD, European Society

of Cosmetic Dentistry. De har samtliga många års utbildning inom kosmetisk tandvård i bl.a. American Academy of Cosmetic Dentistry.

 

Hur är gången?

1. För att bli ackrediterad krävs att tandläkaren eller tandteknikern

• är fullvärdig medlem i SACD, har genomgått ett förberedande ackrediteringsseminarium och gått en av SACD godkänd kurs i fotodokumentation.

2. Sökande lämnar in följande handlingar och underlag till bedömning

• Fem olika patientfall, dokumenterade med 12 bilder före och 12 efter behandling.

• Fallen ska dessutom dokumenteras med röntgenbilder, före och efter behandling.

• Patientens sjukdomshistoria och problembeskrivning (anamnes) inlämnas.

• Vidare ska, för varje patient, terapival och materialval redogöras och motiveras.

• Hänvisning till vetenskaplig referenslitteratur.

3. Underlaget inlämnas helt anonymt till Ackrediteringsnämnden SACD.

• Här granskas handlingarna av en grupp erfarna och välrenommerade svenska examinatorer. De har själva ackrediterats av för dem okända examinatorer.

• Om och när fallen anses ha behandlats med den skicklighet och kunskap som ackrediteringen kräver, kallas ackrediteringskandidaten till muntligt förhör.

• Om kandidaten klarar även denna del av examinationen erhålls SACD Ackreditering.

 

Patientfördelar

• SACD arbetar för spetskompetens inom kosmetisk tandvård. Till nytta för dig som ställer högsta krav. Fullvärdigt medlemskap i SACD betyder att tandläkaren eller tandteknikern är välutbildade inom estetisk-kosmetisk tandvård och har förmågan att omsätta sina kunskaper i högkvalitativ patientbehandling.

• Som patient hos en SACD-tandläkare har man fördelen att få se slutresultatet av den planerade behandling/omvandlingen innan den ens har påbörjats. Detta är möjligt tack vare ett unikt och nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker i SACD.

• Nätverket SACD har tillgång till en världsomfattande kunskaps- och erfarenhetsmassa inom estetisk-kosmetisk tandvård.

Den höga kvalitet och de höga krav som SACD står för kommer sannolikt att bli standard i Sverige inom tio år. Hos SACD får du morgondagens tandvård redan idag.

 

Läs mer och boka på www.sacd.se