100 oseriösa tandläkare och många dåliga journaler

IVO:s rapport för 2020

Det var ett år olikt alla andra, fastslår Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, i sin rapport om år 2020. För tandvårdens del avvek året inte nämnvärt från tidigare år. IVO anmäler allt fler vårdgivare och det gäller även för tandvården.

Fler tandläkare anmäls

Under 2020 anmälde IVO 29 tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN. IVO yrkade att HSAN skulle återkalla legitimationen i 25 ärenden. Det är en tydlig ökning. Åren 2018 – 2019 anmäldes 10 respektive 20 tandläkare.

Anmärkningsvärt dåliga journaler

Under IVO:s inspektioner, uppdagades flera fall av saknade patientjournaler. Det förekom också att journaler manipulerats i efterhand. I samtliga 253 fall där en journal kallats in från en tandläkare, fann IVO brister i den samma. I 171 fall saknades aktuella hälsodeklarationer, vilket IVO ansåg anmärkningsvärt:

”Tandläkarna har riskerat att utsätta dessa patienter för till exempel allvarliga allergiska reaktioner, omfattande infektioner, svåra läkemedelsbiverkningar och svårstoppade blödningar.”

Av de tandläkare som IVO anmälde till HSAN finns en klar överrepresentation av privatpraktiserande tandläkare i Stockholmsområdet.

Protetik-problem

IVO:s granskning av journaler, visade på problem kring protetikbehandlingar. Tandläkare hade påbörjat omfattande protetiska bettrehabiliteringar utan att först korrekt diagnostiserat möjliga underliggande tandsjukdomar. I många fall hade man utfört behandling utan terapiplan. Det saknades ofta dokumentation av kontroll av passformen på de utförda konstruktionerna.

IVO noterar även brister i hanteringen av röntgen. I 80–90 procent av de ärenden som anmäldes till HSAN, var röntgenbilderna antingen, oklara, omotiverade eller felaktigt tagna. Många journaler innehåll för få röntgenbilder, för att kunna utgöra ett underlag.

Det fanns vidare brister gällande kirurgiska behandlingar. Flera av dem hade utförts på oklara grunder, ofta utan dokumenterad operationsberättelse. IVO noterar slutligen flera fall av överförskrivning av antibiotika och andra läkemedel.

Felaktig förskrivning av läkemedel

Ingen specifik statistik för tandläkare redovisas vad gäller felaktig förskrivning av läkemedel. Men IVO identifierar en grupp som ofta förekommer i deras utredningar: äldre, ensampraktiserande tandläkare. IVO noterar att läkare och tandläkare kan förskriva läkemedel även när de inte längre är yrkesverksamma. I många fall rör det sig om förskrivning åt sig själv eller en närstående.

Oseriösa tandläkare och felaktiga utbetalningar

Enligt IVO finns det cirka hundra ”oseriösa tandläkare” som är verksamma i den svenska tandvården. Går man till dem, kommer man hem i sämre skick än när man kom. Oseriösa tandläkare återfinns ofta inom gruppen små vårdgivare. Det är mottagningar bestående av en tandläkare med en tandsköterska eller en ensamarbetande tandläkare.

Enligt delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är 5,5 procent av det statliga tandvårdsstödet felaktigt utbetalt. Samtliga fel uppges ha orsakats av vårdgivarna. Två tredjedelar av felen anses som avsiktliga.

Färre anmälningar från privatpersoner

I allmänhetens ögon tycks tandvården blir bättre. Antalet enskilda klagomål enligt Patientsäkerhetslagen (anmälningar från privatpersoner) minskade under 2020. Lex Maria-anmälningar (anmälningar från tandvårdens personal) steg – men är betydligt färre än för åren 2016-2018.

54 procent av klagomål mot tandvården som utreddes av HSAN resulterade i kritik. Siffran är i stort sett den samma för övriga delar av svenska vården, undantaget är äldrevården.

Slutligen dyker det upp fler och fler fall av personer utan legitimation som utger sig för att vara tandläkare, konstaterar IVO.

Foto: UmanoideUnsplash

FAKTA: IVO & HSAN

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Ser till att patientsäkerhetslagen efterföljs. IVO inspekterar på eget initiativ och tar emot anmälningar från privatpersoner.

IVO:s rapport om läget inom den svenska sjukvården publicerades 1 mars 2020.

HSAN – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, vilka väckts av Inspektionen för vård och omsorg, men även av organ.

Källa: IVO