Bra med stärkt skydd för visselblåsare

Aktuellt

SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.

 SKL är även positiva till att visselblåsare i privat sektor som anmäler allvarliga missförhållanden ska få stärkt skydd.
– Det är viktigt att medarbetare hos alla arbetsgivare vågar påtala missförhållanden och misstänkt brottslighet utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Det är därför bra att skyddet utökas för medarbetare i privat sektor, och att visselblåsare i kommuner och landsting ska kunna vara anonyma, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

För kommuner, landsting och regioner finns redan idag grundlagskydd för arbetstagare som innebär att yttrande- och meddelarfrihet redan gäller i förhållande till arbetsgivaren. JO och JK utövar tillsyn över detta. Utredningens förslag innebär att alla arbetsgivare ska införa interna rutiner för visselblåsare och att Arbetsmiljöverket ska ha ett tillsynsansvar.

– Vi håller med om att det behövs rutiner. Men JO och JK utövar redan tillsyn när det gäller yttrande- och meddelarfrihet och det kan bli svåra gränsdragningsfrågor mellan myndigheter, om en tredje myndighet, Arbetsmiljöverket, ska in. Detta måste regeringen ta hänsyn till när de utformar ett färdigt lagförslag, säger Anders Knape.

FAKTA

  • En ny arbetsrättslig lag föreslås för hela arbetsmarknaden om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm internt och externt om allvarliga missförhållanden/brottslig verksamhet. Skadeståndsansvar införs för arbetsgivare som bryter mot lagen.
  • Anonymitet föreslås för arbetstagare som slår larm. För att det ska gälla för offentliganställda föreslås därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
  • Ändringar föreslås i arbetsmiljölagen (AML) om att arbetsgivare ska införa interna rutiner eller på annat sätt underlätta för arbetstagare som vill visselblåsa. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn.

LÄS VIDARE

Taggar
Aktuellt