Felaktiga utbetalningar för åtgärd 607

TANDVÅRDSSTÖDET

Den 1 september 2014 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV att införa en ny åtgärd, åtgärd 607. Åtgärden avser bettslipning för ocklusal stabilisering. Försäkringskassan har utfört kontroller för att se om rätt ersättning har betalats ut för åtgärden.

Av kontrollen, som avsåg patientbesök som var inrapporterade till och med 6 juni 2015, framkom att en stor andel av de utbetalningar som hade gjorts för åtgärd 607 var felaktiga.

Den vanligaste orsaken till att Försäkringskassan fattade beslut om återkrav var att villkoren för tillståndskod 3162 så som långvarig smärta och käkfunktionsstörningar och dokumentationsvillkoren med foto/modeller inte var uppfyllda.

För att åtgärd 607 ska vara ersättningsberättigad krävs att patienten uppfyller villkoren för tillståndskod 3162. Vid kontrollen framkom att det var vanligt att patienterna hade ett annat tillstånd och att en annan åtgärd var ersättningsberättigande, vanligtvis tillstånd 3161 och åtgärd 301 eller 302.

Försäkringskassan vill med anledning av resultatet i efterhandskontrollen påminna om vikten av att ta del av och följa TLV:s föreskrift vid begäran om ersättning av det statliga tandvårdsstödet.

Källa: Försäkringskassan