Förslag till riksdagsbeslut: Översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet

Aktuellt

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en översyn av administrationen kring det statliga tandvårdsstödet.

Motivering:

Under 2008 infördes ett nytt statligt tandvårdsstöd i form av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader för de med stort behov av tandvård. Det var en viktig och angelägen reform.

Ett av målen med det nya statliga tandvårdsstödet var också att förenkla vårdgivarens administration.

Detta mål har ej till fullo uppfyllts. Många tandläkare har haft och har problem med datorkommunikation och funktion. Detta gäller såväl offentliga som privata vårdgivare.

Administrationen har ibland varit betungande och tagit tid från det direkta patientarbetet.

Försäkringskassan har också i vissa fall under inkörningsperioden av de nya reglerna tillämpat återbetalningssanktioner, då kännedom om innehållet i regelverket var liten för den part som hade ansvar för dess tillämpning.

Med anledning av ovanstående bör det göras en fortsatt översyn så att den offentliga och privata tandvården inte drabbas av ökad administration och högre kostnader och ide fall tandläkaren drabbats av oskäliga kostnader på grund av bristfällig information initialt, bör detta klarläggas och åtgärdas.

Stockholm den 3 oktober 2011

Gustav Nilsson (M)

 

Källa: Sveriges Riksdag

Taggar
Aktuellt