Fusk med tandvårdsstöd

Aktuellt

Med anledning av att Försäkringskassan har konstaterat att det finns tandläkare som systematiskt rapporterar in att dyrare åtgärder utförts än vad som faktiskt har utförts på patienterna välkomnar Privatttandläkarna Försäkringskassans ökade kontroll av överutnyttjande av tandvårdsstödet.

Privattandläkarna har under flera år verkat för att Försäkringskassan ska öka kontrollen av vårdgivare som medvetet tros överutnyttja stödet.

Andelen felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet är låg. En tydlig majoritet av alla granskade vårdgivare får inte något återkrav. Privattandläkarna välkomnar därför att Försäkringskassan ändrar kontrollarbetet, från att i dag vara slumpmässigt till att vara riktat mot vårdgivare som Försäkringskassan tror medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet.

–  Under 2015 beslutade Försäkringskassan om förhandsprövning endast i ett ärende. Privattandläkarna förväntar sig att Försäkringskassan framöver kommer att använda sig av denna effektiva sanktionsmöjlighet i större utsträckning, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna förväntar sig även att Försäkringskassan kommer att använda sig av sin möjlighet att förhandspröva utbetalningar av tandvårdsstöd i de fall de har belägg för att en vårdgivare i väsentlig del åsidosatt regelverket.

2015 hade Försäkringskassan ett regeringsuppdrag att kontrollera omfattningen av felaktiga utbetalningar inom tandvårdsstödet. I denna granskning konstaterar Försäkringskassan att de farhågor som funnits om att det förekommer felaktiga utbetalningar i en stor omfattning helt kan avfärdas. Försäkringskassans slutsats i rapporten är att det behöver göras mer systematiska förändringar av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets föreskrifter som reglerar vilken tandvård som är ersättningsberättigade. Även att vårdgivarnas efterlevnad av patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) behöver förbättras.

 

Källa: Pressmeddelande Privattandläkarna

 

Relaterat: Hårdare tag mot fuskande tandläkare >>

Taggar
Aktuellt