Hälsan tiger inte still

Rapport

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 finns tecken på att den psykiska ohälsan i delar av befolkningen ökar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan god i Sverige men skillnaderna i hälsa mellan vissa grupper ökar, trots att ohälsa går att förebygga.

Minskning av dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och cancer

På flera sätt förbättras hälsoläget i befolkningen. Dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer, med undantag för lungcancer bland kvinnor.

Skadlig alkoholkonsumtion och rökning minskar

Andelen personer som riskkonsumerar alkohol (17 procent) och röker tobak dagligen (9 procent) minskar i befolkningen 16–84 år.

Ohälsan ökar i socioekonomiskt svaga grupper

Ohälsan är större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning. Skillnaderna i hälsa bidrar till att personer med låg utbildning lever kortare liv, trots att mycket av ohälsan går att förebygga och åtgärda.

Psykisk ohälsa ökar

Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.

Övervikt och fetma ett växande folkhälsoproblem

Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma.

– För fysisk hälsa ser vi att flera riskfaktorer ökar, som övervikt och fetma, och allt fler uppger att de har högt blodtryck, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten som har lett arbetet med rapporten.

Tydlig koppling mellan utbildning och hälsa

 Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Mot den bakgrunden är det oroande att andelen elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasiet bara var 87 procent 2016, och att endast 69 procent av gymnasieeleverna tar examen inom 4 år.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

 

Läs mer: Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2017

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Taggar
Rapport