Högt tempo på Folktandvården Skåne efter bolagiseringen

Folktandvården

Har man lyckats effektivisera verksamheten och hur motiverar man sina medarbetare? Dental24 har talat med VD Marika Qvist och Forsknings- och utvecklingschef Ewa Ericson på Folktandvården Skåne, som berättar hur man arbetar med att hålla uppe engagemanget och skapa en utvecklingskultur för att stärka organisationen.

Från förvaltning till bolag

Verksamheten i det bolagiserade Folktandvården Skåne AB startade i januari 2014. Utifrån en konkurrensutsatt marknad fattade den politiska majoriteten i Region Skåne beslut om att verksamheten skulle drivas i bolagsform. Redan innan starten stängdes ett antal kliniker på mindre orter där man hade rekryteringsproblem och dålig lönsamhet.

En av Folktandvården Skånes nyare kliniker med nya logotypen vid Hyllie station i Malmö. Foto: Nicklas Rudfell

”Genom att bolaget har en egen styrelse har vi fått snabbare beslutsvägar och kan hålla uppe takten i utvecklings- och förändringsarbetet samtidigt som vi uppfyller ägardirektivet, säger VD Marika Qvist.

Folktandvården Skåne har cirka 1 400 anställda på 70 kliniker på 44 orter runtom i Skåne. Man bedriver allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård och har totalt över en miljon besök per år.

Folktandvården Skåne är det sjätte landstinget/regionen i Sverige som genomfört en bolagisering av verksamheten.

En av Folktandvården Skånes nyare kliniker med nya logotypen vid Hyllie station i Malmö. Foto: Nicklas Rudfell

Marika Qvist, VD Foto: Nicklas Rudfell

Engagemang och tempo

”Verksamheten fungerade väl så för oss i den nya bolagsledningen gällde det främst att stärka personalen med en tydlig vision om Folktandvården Skånes plats på marknaden”, berättar Marika.

”Det första året ägnades åt att i dialog med medarbetarna för att komma överens om mål och kärnvärden. De tre kärnvärden som organisationen arbetar efter för att kunna ge bästa möjliga vård och bemötande till våra kunder är: Nyskapande, Öppna och Tillsammans (NÖT). Dessutom styrs verksamheten utifrån fyra mål: Nöjda kunder, Engagerade medarbetare, Kvalitet och Resultat. Det är min övertygelse att om visionen är lockande, målen är tydliga och det finns engagemang och tempo i verksamheten, då kommer också lönsamheten”, säger Marika Qvist.

Det ekonomiska resultatet överträffade målen både under 2014 och 2015. Verksamheten var lönsam redan före bolagiseringen men ligger nu på en högre nivå.

Marika Qvist, VD Foto: Nicklas Rudfell

Allmän- och specialisttandvård tillsammans

Sammanslagningen av allmäntandvård och specialisttandvård var ett viktigt strategiskt beslut för att undanröja organisatoriska hinder och ge bättre förutsättningar för ett naturligt samarbete.

Allmän- och specialisttandvården har gemensam klinikledning

Specialist- och allmäntandvården bedrivs nu med en gemensam klinikledning på fyra kliniker i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Organisationsförändringen är genomförd och det nya arbetssättet testas nu i Lund för att senare implementeras på de andra orterna.

I Lund är allmän- och specialisttandvårdens tidböcker sedan mars i år synkroniserade så att allmän- och specialisttandläkare finns tillgängliga för konsultationer. En delad tidbok möjliggör möten mellan olika vårdprofessioner som kan samlas runt patienten i ett tidigt skede och tillsammans diskutera behandlingsalternativ och kostnadsförslag. Något som både gör att patienten blir mer delaktig i behandlingen och vårdkedjan mer sammanhållen. Medarbetarnas arbete blir också mer utvecklande, eftersom kunskap kan spridas internt mellan allmän- och specialisttandvården.

Ökad service till kunderna          

 ”Att vara kunskapsledande och att kombinera det med ett bra kundbemötande och generösare öppettider är de tre framgångsfaktorerna”, konstaterar Marika Qvist.

”Vi ska öka vår service till kunderna via moderna kanaler och ser nätet som en viktig kanal där vi kan samla upp frågor och erbjuda tider till patienter. För närvarande utvärderar vi system för bokning och avbokning av tider och testar en tjänst från 1177 tjänst på ett flertal pilotkliniker. Vi har dock sett att vi behöver något bättre och utvecklar just nu en sådan mjukvara.

Vi har också ett system på nätet för patienter som har abonnemang på Frisktandvård där de kan signera sina avtal, ändra bankkonto etc. Nya kunder kan även anmäla sitt intresse för att teckna Frisktandvårdsavtal. Vår webbplats innehåller omfattande information och tips om tandvård för våra patienter.

När det gäller öppettider och att vara tillgängliga för våra kunder testar vi olika modeller. Nyligen har vi ometablerat en klinik till köpcentret Väla centrum utanför Helsingborg där vi på sikt ska ha öppet sju dagar i veckan”, berättare Marika Qvist.

Personlig kompetensutveckling på Folktandvården Skåne Academy

I dagens skarpa konkurrens om tandvårdspersonalen är en av de största utmaningarna att motivera och behålla personalen samt att rekrytera kompetenta medarbetare. Förutom att erbjuda konkurrenskraftiga löner arbetar Folktandvården Skåne med en rad program för att höja kompetensen hos medarbetarna och erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter.

”Basutbildning ska kontinuerligt erbjudas till alla inom allmäntandvården. Därutöver erbjuder vi intresserade medarbetare att delta i alltifrån meriteringsutbildningar och specialistutbildningar till att söka doktorandtjänster och adjungering på fakultet, berättar Ewa Ericson, forsknings- och utvecklingschef på Folktandvården Skåne.

Utbildningarna är samlade under ett paraply, Folktandvården Skåne Academy, och täcker in alla tänkbara områden för medarbetarnas kompetensutveckling:

  • Odontologiska block
  • Ledarskapsutveckling för befintliga och blivande chefer och ledare
  • Patientsäkerhet
  • Huvudkontorskompetenser som ekonomi, miljö, kvalitet och HR

Ewa Ericsson, Forskning- och utvecklingschef Foto: Nicklas Rudfell

Klinisk forskning del av visionen

Forskning är också en av beståndsdelarna som enligt visionen ska stärka Folktandvården Skåne för framtiden.

”Vi bedriver ett 20-tal forskningsprojekt. Satsningen på den kliniska forskningen har fyrdubblats sedan 2015 och under 2016 satsar vi 4 MSEK. Projekten drivs i egen regi och på Tandvårdshögskolan i Malmö och på Tandhygienistutbildningen i Kristianstad.

Forskningen bedrivs inom tre områden och detta är exempel på några pågående projekt:

  1. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande projekt

Samarbete mellan Tandvårdshögskolan i Malmö, Folktandvården Skåne och Västra Götalandsregionen. Granntandsstudien är en multicenterstudie med 500 patienter från vardera Skåne och VGR. Ett 30-tal av våra allmäntandvårdskliniker deltar. Studien har som syfte att utvärdera om ett litet metallbleck som sätts in mellan tänderna när man lagar ett hål mellan tänderna kan skydda granntanden.

  1. Samband oral och allmänhälsa

Detta är ett internt forskningsprojekt i samarbete mellan Folktandvården Skåne, Lunds Universitet och Sjukvården Skåne.

I denna nystartade studie ska man ta reda på om man genom intensifierad munvård kan minska risken för återinsjuknande i magsår eller kol.

  1. Diagnostik och behandlingsforskning

I en studie i samverkan mellan Tandvårdshögskolan i Malmö och Folktandvården Skåne forskar en doktorand på att förbättra behandling vid implantatbehandling genom digital behandlingsplanering, 3D-scanning och 3D-printing”, berättar Ewa Ericson.

Bemanning

Som en del av Folktandvården Skånes strategiska plan ingår att bli mer attraktiv som arbetsgivare och vårdgivare. Stora satsningar görs på medarbetarutveckling och att erbjuda konkurrenskraftiga löner.

”Idag har vi en hyfsad bemanning på alla kliniker men många vill bo i de större tätorterna och flyttar från landsbygden när det öppnas en möjlighet. Det är här vi hoppas på att våra satsningar på medarbetarutveckling och konkurrenskraftiga löner ska stärka vår position”, säger Marika Qvist.

För att i viss mån säkra den brist på specialister som råder över hela landet finansierar Folktandvården Skåne sex utbildningsplatser i de vanligaste specialistområdena.

För att råda bot på den stora bristen på tandsköterskor hoppas Folktandvården Skåne att det ska inrättas en ny utbildning i Kristianstad.

Projekt Munhälsan och Tandborstenkliniker

”Vi arbetar hela tiden systematiskt med att informera barn, ungdomar och föräldrar om vikten av god munhälsa. För att stärka inlärningen av preventiv tandvård i utanförskapsområden har vi skapat s k Tandborstenkliniker som utbildar föräldrar i tandvård. Nyligen öppnade den tionde Tandborstenkliniken i Fosie, Malmö, den stadsdel där munhälsan är sämst i Skåne”, berättar Marika Qvist.

Barnen kallas till Tandborstenklinikerna redan vid sju månaders ålder. Därefter kallas de när de är 1,5 år gamla och sedan tre gånger till under det kommande året. Föräldrarna får råd om tandhälsa, kost och hur de bäst sköter barnets tänder. Insatserna för de riktigt små barnen påverkar också deras äldre syskon.

Projektet finansieras av Region Skåne och politikerna avgör hur mycket som skall satsas per år, för närvarande drygt 8 MSEK/år.

Upphandling av tandteknik

Folktandvården Skåne har bett att få kommentera den upphandling av tandteknik som nyligen avgjordes och som har beskrivits i två artiklar på Dental24 av Greger Oxhammar.

”Vi tycker också att det är olyckligt att denna upphandling blivit så utdragen. Men när det gäller upphandling följer vi lagen som stadgar att leverantörer skall lämna korrekta digitala underlag. I den processen krävs att anbuden är korrekt ifyllda annars utesluts de. Vi har haft jurister med i processen för att säkerställa att vi handlat rätt. En av anledningarna till att processen blivit så utdragen är att domstolsväsendet är överbelastat, berättar Marika Qvist.

”Det har förstås varit problematiskt att leva utan avtal. Det finns alltid en risk för ökade kostnader men vår uppföljning visar att vi ändå har klarat denna period utan fördyrningar”.

En utmaning att bli fler

”Vårt viktigaste uppdrag är att erbjuda våra patienter en bra upplevelse utifrån våra kärnvärden och vi ska helst vara med patienten hela vägen”, säger Marika Qvist.

Hon konstaterar att bolaget inte är helt framme när det gäller bemanning, speciellt inte på de orter där det kommer många nyanlända. Akuta patienter tas om hand samma dag men tiden för revisionspatienter överskrids på vissa håll. Man följer utvecklingen noga och mäter.

”Vi vill bli fler och har en plan att rekrytera fler medarbetare. En del faktorer styr vi själva över medan andra är att betrakta som omvärldsfaktorer. Vi vet att det kommer stora pensionsavgångar och har försökt planera för det. Att ha rätt bemanning är en viktig förutsättning för att bedriva modern tandvård. Vi arbetar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare och jag tror att vi har goda förutsättningar att lyckas”, avslutar Marika Qvist.

 

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24