IVO ser kompetensbrist inom svensk tandvård

Incidenter

I sin nationella tillsyn av tandvård 2017, ser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tre tydliga problemområden.

  • Små vårdgivare saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare
  • Det är vanligt att karies och tandlossning inte diagnostiseras och behandlas i tid
  • Det saknas många gånger grundläggande information i patientjournalerna

Redan i förordet till rapporten ”Vad har IVO sett 2017?”noteras tandvårdens kompetensbrister. Dessa brister kan, enligt IVO, leda till att behandlingar utförs trots att patientens underliggande problem inte har åtgärdats. I sina inspektioner fann IVO att omfattande protetiska behandlingar utförts trots att patienten hade problem med karies, tandköttsinflammation eller vävnadsförluster. I många journaler upptäcktes röntgenfynd som visar på karies respektive tandköttsinflammation och tandlossning men att dessa inte har uppmärksammats av tandläkaren.

Okunskap om vårdgivaransvar

IVO noterar även att Socialstyrelsens legitimationsprövning inte innebär kontroll av kunskaper om vårdgivaransvaret. När en verksamhet är etablerad finns ingen extern part som ansvarar för att följa upp hur privata vårdgivare inom tandvården utför sin vård.  Bland mindre privata tandläkare, kände inte många till att de ska anmäla verksamheten till vårdgivarregistret samt att de årligen ska sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Långt ifrån alla känner till att de ska ha ett ändamålsenligt ledningssystem som grund för att leda verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar av kvalitet och patientsäkerhet.  IVO betraktar bristerna som framkommit i den nationella tillsynen som allvarliga.

KÄLLA: Vad har IVO sett 2017? Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Taggar
Incidenter