IVO:s tillsynsrapport 2016 visar att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdssystemen

Rapport

Genom ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer har IVO uppmärksammat att överutnyttjande av välfärdssystemet i huvudsak förekommer inom personlig assistans och tandvård.

Enligt rapporten kan det både handla om enstaka individer som överutnyttjar ersättningar men även mer organiserade nätverk. IVO samarbetar i sin tillsyn med andra myndigheter och organisationer för att bidra till att kvaliteten säkras gentemot brukaren och för att förhindra fusk och överutnyttjande av välfärdssystemet.

Övriga problemområden

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram i 2016 års tillsyn fanns med redan i IVO:s rapporter från 2014 och 2015. Förutom överutnyttjande av välfärdssystemen har IVO i sin nya rapport identifierat följande problemområden:

  • Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
  • Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
  • Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
  • Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
  • Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården 

 

Fakta om IVO:s tillsynsrapport

IVO ska den 1 mars varje år lämna en tillsynsrapport till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.

Iakttagelserna bygger på information från anmälningar, klagomål, tillståndsprövning, egeninitierad tillsyn och särskilda tillsynsinsatser inom ramen för exempelvis regeringsuppdrag.

 

 

Läs rapporten: IVO:s tillsynsrapport 2016

 

Taggar
Rapport