Kartläggning av svensk tandteknik

Aktuellt

MAGISTERUPPSATS: En studie vid Umeå universitet visar att det finns betydligt fler personer i den tandtekniska verksamheten på laboratorier än vad som framgår av officiell statistik medan antalet tandtekniska arbeten som görs ligger på ungefär samma nivå som när tandvårdsstödet infördes 2008.

Universitetsadjunkten Inger Idenäs Reinholdsson på Tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet har i sin magisteruppsats kartlagt svensk tandteknik under de senaste fem åren:

 

575 tandtekniska labb med 2 489 anställda

Enkätsvaren visade att det finns betydligt fler personer som deltar i den tandtekniska verksamheten på laboratorier än vad den officiella statistiken uppger. Sverige har 575 verksamma tandtekniska laboratorier på vilka totalt 2 489 personer arbetade inkl. reception och bud, varav 2 241 deltog i tandteknisk verksamhet inkl. gips.

Av de som deltog i den tandtekniska verksamheten var 1 861 personer utbildade tandtekniker, dvs. 83 %.

 

Samma mängd men andra material i tandtekniska arbeten

Studien visade också att det inte har blivit någon avsevärd nedgång i antalet utförda arbeten jämfört med tiden före 2008 års tandvårdsreform fram till idag. Det har dock skett förändringar i materialval och framställningstekniker. Vid valet av material har förändringen har gått från ädla legeringar till mer oädla legeringar.

 

Läs magisteruppsatsen >>

Titel: Kartläggning av svensk tandteknik åren 2011-2012. Har antalet verksamma tandtekniska laboratorier och tandtekniska arbeten minskat sedan det reviderade tandvårdsstödet infördes 2008? Inger Idenäs Reinholdsson

Taggar
Aktuellt