Socialstyrelsen yttrar sig om Tredje steget i tandvårdsreformen

Aktuellt

Socialstyrelsen ser positivt på förslaget att personer med stora behov av tandvård på grund av sjukdom och funktionsnedsättning erbjuds behandling till rimliga kostnader. Reformförslagets inriktning och ändamål är bra.

Det anser Socialstyrelsen i sitt remissvar om det s.k. Tredje steget i tandvårdsreformen. Däremot är Socialstyrelsen tveksam till de nya regelverk som utredningen föreslår. Detaljerade regler styr redan idag tandvårdens olika ersättningssystem. I och med det nya förslaget finns en risk för att det sammantaget blir komplicerat för tandvårdspersonalen att tillämpa alla olika regler och att administrationen blir alltför omfattande. För patienter och närstående kan det också bli svårt att förstå vad som gäller.

Källa: Socialstyrelsen

Taggar
Aktuellt