Läkemedelsverket: Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Aktuellt

Årets första nummer av Information från Läkemedelsverket innehåller nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Tandläkare förskriver cirka 7 % av all antibiotika som hämtas ut på svenska apotek och problemet med antibiotikaresistens ökar.

Huvudbudskap

 • Patienter utan kända riskfaktorer/riskbeteenden utgör majoriteten av de akuta fallen. De vanligaste diagnoserna utgörs
  av akut (symtomatisk) apikal parodontit, pulpit, abscesser av olika slag och perikoronit. Hos dessa patienter ska i första
  hand dränage genomföras och orsaken till infektion avlägsnas (lokal kirurgisk infektionsbehandling).
 • Antibiotikaförskrivning får aldrig ersätta korrekt diagnostik, lämplig och effektiv antiseptisk behandling och nödvändig
  kirurgisk lokalbehandling.
 • Vid allmänpåverkan eller tydliga tecken på infektionsspridning bör dränage av infektionen kompletteras med systemisk
  antibiotikabehandling. I svåra fall, överväg akutremiss.
 • Penicillin V (PcV) är förstahandsalternativ vid behandling av orala infektioner.
 • Metronidazol kan användas som tillägg till PcV vid terapisvikt, eller vid primär behandling i kombination med PcV vid
  allvarlig infektion med tecken på spridning. Klindamycin ska inom allmäntandvården, bland annat på grund av risken för
  svåra diarréer och ekologiska störningar, endast användas vid penicillinallergi.
 • Lokal antibiotikabehandling rekommenderas inte vid behandling av orala infektioner.
 • Aggressiv parodontit, periimplantit, osteomyelit samt sekundärinfektioner vid käkbensnekroser bör behandlas av, eller i
  samråd med, specialisttandvården.
 • Antibiotika ska inte användas vid behandling av pulpit.
 • Handläggning av orala infektioner hos medicinska riskpatienter ska ske i samråd mellan tandvård och behandlande
  läkare när så är befogat.
 • God förebyggande tandvård, inklusive god egenvård, är av största vikt för att förebygga orala infektioner.
 • Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga spridning av resistenta bakterier och andra smittämnen, är att
  vårdpersonal av alla kategorier i sitt arbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner.

För mer information: Läs Information från Läkemedelsverket nr 1 2014

 

Källa: Läkemedelsverket

Taggar
Aktuellt