Läkarnas kompetens och tandläkarnas vidareutbildning i fokus

Aktuellt

UTBILDNING: Ledande företrädare för Sveriges läkarförbund uttrycker oro för att läkarkårens kompetens kan komma att äventyras om den externa fortbildningen fortsätter att sjunka. Frågan har ytterligare aktualiserats mot bakgrund av att läkemedelsindustrins möjlighet att finansiera 50 procent av läkarnas fortbildning upphörde vid årsskiftet.

För tandläkarnas del pågår diskussioner och utredning om en obligatorisk vidareutbildning i linje med den obligatoriska kompetensutbildning som finns i många EU-länder och även i Norge.

Bland läkarna har den externa fortbildningen minskat med 25%, från 9,1 dagar till 7,1 dagar mellan 2005 och 2012. Enligt en debattartikel av Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund och Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, är denna nivå inte i närheten av vad Läkarförbundet anser vara ett minimum. Särskilt drabbade är specialister i allmänmedicin som i genomsnitt endast hade 5,3 dagars extern fortbildning årligen.

 

Sjukvårdshuvudmännen ansvariga för kompetensutveckling

De nya samverkansreglerna mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin som trädde i kraft 2015 slår fast att det är sjukvårdshuvudmännen som ska finansiera och skapa förutsättningar för medarbetarnas kompetensutveckling.

 

Farhågor och krav på individuell fortbildningsplan

Artikelförfattarna uttrycker dock farhågor för att det kan vara svårt för läkare i dagens pressade sjukvård att avsätta tid för kompetensutveckling eftersom det akuta patientarbetet har en högre prioritet.

”Därför borde varje läkare ha en fastställd plan för sin fortbildning med skyldighet för arbetsgivaren att skapa utrymme och resurser för att planeringen ska uppfyllas. Den enskilde läkaren har ansvar att följa planen, vara aktivt i sitt lärande och tillgodogöra sig nya rön och metoder”, skriver debattörerna.

Yrkeskvalifikationsdirektiv för läkare och tandläkare

Utredningen av det reviderade yrkeskvalifikationsdirektivet har bland annat föreslagit att Socialstyrelsen ska bemyndigas att ta fram föreskrifter för fortbildning för läkare och ett antal övriga professioner, däribland tandläkare.

Läkarförbundet anser att den nya regeringen snarast borde ge Socialstyrelsen uppdraget och ta fram en föreskrift för fortbildning med krav på både arbetsgivaren och yrkesföreträdaren om en struktur för lärandet.

 

Krav på efterutbildning för Tandläkare vanligt inom EU

De flesta länder inom Council of European Dentists (CED), en organisation som representerar tandläkare i 30 länder i Europa, har obligatorisk efterutbildning med varierande längd.

I Norge är efterutbildning obligatoriskt sedan 2012. Alla medlemmar i Den norske tannlegeforening (NTF) ska genomföra 150 timmars efterutbildning inom en femårsperiod.

I Sverige finns det inga krav på obligatorisk fortbildning för tandläkare.

 

EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv betonar behovet av fortbildning för legitimationsyrken

Det finns inget specificerat krav men enligt direktivet bör medlemsländerna främja fortbildning för tandläkare och specialisttandläkare.

 

Tandläkarförbundets kursnämnder utreder dokumenterad fortbildning

I en motion till Förbundsmötet 2014 skrev ordförandena i de tre kursnämnderna att de vill ha en utredning om dokumenterad/obligatorisk fortbildning för tandläkare och påpekar att frågan har diskuterats i flera år.

Motionärerna yrkanden bifölls till del av mötet och innebär att kursnämnderna fick i uppdrag att tillsammans med efterutbildningsrådet starta en utredning om dokumenterad fortbildning och att ta fram en plan för dokumentation av fortbildning. Kostnaden för arbetet bärs av kursnämnderna gemensamt.

 

En del av efterutbildning för tandläkare i Sverige sponsras av industrin

Tandläkarna svarar idag själva för sin fortbildning och bl a Tandläkarförbundet och Praktikertjänst har ett omfattande kursutbud. Tandvårdsindustrin står också för en stor del av tandläkarnas vidareutbildning genom egna kurser eller sponsring av kurser, event, årsmöten, kursresor, etc.

Frågan är vem som ska stå för en obligatorisk fortbildning för tandläkarna om utvecklingen blir densamma som för läkarna och dentalindustrin inte längre tillåts sponsra utbildningsaktiviteter?

 

Läs debattartikel: Läkarnas kompetens får inte äventyras 

 

 

Gunilla Ekholtz

Skribent Dental24

 

Taggar
Aktuellt