Ny lag för patientklagomål inom hälso- och sjukvården

lagstiftning

Enligt den nya lagen är det i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras anhöriga. För IVO begränsas skyldigheten till att bara utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Lagen (2017:372) började gälla den 1 januari 2018.

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem

Syftet med lagen är att skapa ett mer ändamålsenligt klagomålssystem. Vårdgivarna tillsammans med patientnämnderna utgör tillsammans första linjen i klagomålssystemet.

När patienten har lämnat ett klagomål bör verksamheten/kliniken omgående bekräfta mottagandet och därefter besvara ärendet inom fyra veckor. En patient som är under 18 år bör få svar tidigare än så. Svaret ska formuleras så att patienten lätt kan förstå innebörden.

Självständiga patientnämnder

I lagen förtydligas att patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna. Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att de kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt.

Patientnämnderna ska också̊ bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Begräsningar i IVOs utredningsskyldighet

Enligt den nya lagen förändras även ansvaret for Inspektionen for vård och omsorg (IVO). Inspektionen ska endast vara skyldig att utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.

Utredningsskyldigheten omfattar även händelser i vården som påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. Dessutom får IVO avstå̊ från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än två̊ år tillbaka i tiden.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Syftet med lagen är att effektivisera klagomålshanteringen så att patienter snabbare kan få sina klagomål besvarade och att åtgärder kan vidtas för att förebygga vårdskador i ett tidigt skede. Lagen ska också̊ bidra till att IVO kan utveckla den egeninitierade tillsynen så att tillsynsinsatser genomförs där behoven av tillsyn är som störst. Det gynnar i högre grad patienter som inte själva har förmågan att anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården.

 

 

Taggar
lagstiftning