Öka säkerheten och spara samtidigt tid och pengar!

Instrumenthantering

Rationalisering av instrument spar tid och pengar. Material och instrument finns ofta på ett flertal ställen på kliniken. Många förvaringsutrymmen medför svårigheter att överblicka mängden befintliga artiklar och instrument. Instrument utgör inom tandvården en mycket stor del av klinikens inventarier samt även en stor post i fråga om kapitalinvestering samt löpande kostnader för skötsel och underhåll. Rationalisering i hanteringen av instrument medför oftast stora såväl ekonomiska- som tidsbesparingar.

Att lägga upp ett bra logistiskt system för instrument och materialhantering
tar mycket tid i anspråk – tyvärr är det sällan som klinikerna tar sig tid att gå igenom dessa processer. För att uppnå ett så strukturerat och effektivt materialflöde som möjligt rekommenderas att använda ett så komplett system som möjligt.

Practipal bricksystem ökar effektivitet och säkerhet

Åtgärd nummer ett för att förbättra logistiken av instrument och material på kliniken är att se till att minimera mängden artiklar inne på behandlingsrummen. Practipal bricksystem underlättar att strukturera instrument och materialflödet hela vägen mellan behandling via sterilrum till förvaring. Med Practipal bricksystem kan man hantera bricka, tillbehör och instrument (produkter) som en enhet under hela arbetsprocessen. Bricksystem och s.k. ”tray-prep” underlättar godshanteringen. Ett väl fungerande bricksystem med praktiska bricktillbehör samt genomtänkta hygienrutiner underlättar materialflödet.

Ostrukturerad hantering av instrument för med sig att värdefull tid förspills
och det finns stor risk för reducerad säkerhet och att kraven på aseptik
åsidosätts.

Bra instrumenthantering medför även att risken för stick och skärskador
minimeras, samtidigt som inspektion av instrument underlättas. Dessutom
kan förbrukat engångsmaterial och riskavfall enkelt avlägsnas och kastas
i en avfallsbehållare med lock på ett och samma ställe om man tillämpar
tekniken med en tray-prep station på kliniken.

Reducera mängden artiklar – spar tid och pengar

Att ha färre instrument att hantera innebär även att det blir enklare och
säkrare att lokalisera gods som skall omsteriliseras eller omdesinfekteras
och att det alltid finns aktuella uppgifter om instrumentbehov på kliniken.

Det medför även högre säkerhet att ”rätt” material, artiklar och instrument
finns på behandlingsrummet. Den tid som behöver användas för hantering
av sterila artiklar kan reduceras. Mängden artiklar kan vanligtvis minst
halveras på kliniken. Att ha bra kontroll på och minimera klinikens
instrument och material ger minskade kostnader. Dessutom skapar
det förutsättningar för säkrare hantering samt säkrare smittrening och
desinfektion. Ett bra sätt att förbättra klinikens kvalitet!

Text: Mikael Zimmerman

Källa: DirectaDentalGroup

Denna artikel har tidigare varit publicerad DAB MaGazin nr 1 2016