Pressen på folktandvården väntas bli långvarig

Aktuellt

Överbelastning som ett resultat av att asylsökande behöver akutvård och en underliggande personalbrist orsakar problem i många landsting. Lösningar som särskilda akutteam, pensionerade tandläkare och ökade öppettider ska korta köerna. Men frågan är om det räcker?

En enkät som TT gjort med ett antal landsting och regioner visar att tandvården är under press.

I Västra Götalandsregionen har folktandvården haft en 70-procentig ökning av asylsökande det senaste året. 2015 kom 9 052 nya, unika asylsökande som behövde akuttandvård medan siffran för 2014 var 5 406.

Alla asylsökande har rätt till akut tandvård och behöver bara betala 50 kronor. Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma villkor som svenska barn, vilket innebär att nästan all barntandvård är kostnadsfri.

Bakomliggande brist på personal

Enligt Anders Ljungné, tandvårdschef i Västra Götaland, klarar folktandvården trycket men han menar att orsaken till köer på vissa folktandvårdskliniker snarare är en bakomliggande brist på tandhygienister och tandsköterskor än antalet asylsökande.

Kvarstående problem under många år

I Skåne mer än fördubblades antalet patienter 2015, från 5 700 till drygt 12 300 förra året, vilket inneburit påfrestningar på verksamheten.

Marika Qvist, VD på på Folktandvården i Skåne, pekar på att behoven kommer att vara omfattande och finnas kvar under minst en tre-fyraårsperiod.

I Norrbotten har enskilda kliniker haft svårt att hinna med både den vanliga och den akuta tandvården. Där har man fått sätta in extraordinära åtgärder med personal som farit fram och tillbaka mellan klinikerna för att täcka upp enligt Tomas Josefsson, divisionschef för Folktandvården i länet.

Omfattande vårdbehov och brist på tolkar

Asylsökande har ofta helt andra tandvårdsbehov än andra patienter. Det kan gälla stora kariesangrepp, luckor och tänder som måste dras ut. De mer omfattande behandlingarna och språklig förbistring gör att besöken tar längre tid. Det är också svårt att hitta tolkar och en del kliniker får helt enkelt lösa det med Google translate.

Olika akuta lösningar

För att hantera det ökade vårdtrycket har folktandvården runt om i landet skapat olika, ofta tillfälliga, lösningar. Här några exempel:

  • Särskilda akutteam för asylsökande
  • Tandvårdspersonal åker ut till asylboende och gör en enklare undersökningar på plats för att kunna prioritera barn med sämst tandhälsa.
  • Nyanställning av personal
  • Pensionerad personal kallas in
  • Patienter skickas iväg till andra kliniker
  • Kvälls- och helgöppet

Samarbete med privata aktörer

Många åtgärder kommer att krävas för att komma åt den ökade belastningen på folktandvården. I bl.a. Halland har man redan etablerat samarbete med privata tandvårdsteam för akuttandvård för asylsökande. I andra landsting har detta inte varit möjligt p g a att det saknas avtal.

Är tandvården ineffektiv?

Tandläkare Gordon Meland skriver i dagens krönika på Dental24 att det nu är dags att vända upp och ned på gamla hierarkier för att effektivisera tandvården:

”Om vi ska klara vårt lands invånares behov av tand- och förebyggande vård är det hög tid att vi använder vår kunskap och förändrar våra värderingar om hur det kliniska arbetet ska organiseras. För att göra förebyggande och högkvalitativ tandvård ekonomiskt tillgänglig för de många människorna måste vi införa teamtandvård på allvar”.

Läs hela krönikan: Vänd upp och ner på den gamla hierarkin!

Vad gör politikerna?

När det på kort tid kommer så här många nyanlända får andra grupper stå tillbaka. Ärenden som inte rör barn- eller specialistvård prioriteras ned och patienter med lägre vårdbehov får ställa sig sist i kön.

Frågan är vilka åtgärder som politiker och myndigheter planerar att sätta in? Eller är tiden nu inne för en översyn av tandvårdens organisation för att bättre ta tillvara de olika personalkategoriernas kompetenser?

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
Aktuellt