Regeringen förhalar tredje året på Tandhygienistutbildningen

UTBILDNING

Trots upprepade utredningar och rekommendationer finns inga medel avsatta för en förlängning av tandhygienistutbildningen i Regeringens höstbudget. Sveriges Tandhygienistförening och företrädare för tandhygienistutbildningarna har skrivit till Utbildningsdepartementet för att snarast få besked om orsakerna till fördröjningen.

Bakgrund

Arbetsgivare från både offentlig och privat sektor har uttryckt ett behov av en förstärkning av grundutbildningen för tandhygienister från 120 till 180 högskolepoäng.

I december 2013 togs ett beslut (2013/14:130) i Riksdagen att Regeringen skulle lämna förslag om en förlängning av tandhygienistutbildningen. I maj 2014 gav Utbildningsdepartementet i uppdrag (U2014/3351/UH) till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att analysera för- och nackdelar med en förlängning. I januari 2015 kom svaret till Regeringen (Rapport 2015:1) om att fördelarna med en förlängning klart överväger nackdelarna. Sedan dess har inget hänt i ärendet.

Brev till Utbildningsministern

Med anledning av den utdragna hanteringen har Sveriges Tandhygienistförenings ordförande Yvonne Nyblom skickat följande skrivelse till Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning på Utbildningsdepartementet:

2016-09-28

Nonchalant behandling av tandhygienistutbildningen

”Det är med stor förvåning och bestörtning Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tagit del av regeringens förslag till statsbudget. Återigen saknas medel till en förstärkning av tandhygienistutbildningen.

Att en fråga under så många år behandlas så nonchalant av en lång rad regeringar är inget annat än högst uppseendeväckande. Samhället har lagt resurser på att utreda behovet av en tandhygienistutbildning omfattande 180 högskolepoäng. Tandhygienistprogrammen på universitet och högskolor har kämpat med underfinansierad undervisning för att kunna erbjuda relevant utbildning (180 hp) till studenterna. Studenterna väljer idag med en överväldigande majoritet att fullfölja studier omfattande 180 hp. Arbetsgivare från både offentlig och privat sektor har tydligt markerat behovet av att grundutbildningen för tandhygienister måste förstärkas för att möta de spektrum av behov som tandvården har.

Professionsföreträdare inom tandvården är eniga om behovet. Det interprofessionella samarbetet inom hälso- och sjukvården kräver kompetens som motsvarar övriga legitimationsyrkens baskunskaper för ett vetenskapligt förhållningsätt. Myndigheter så som Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har sen många år klargjort att tandhygienistutbildningen måste förstärkas för att motsvara behov och mål. I december 2013 fattade riksdagen beslut om att ta fram ett underlag för en utbildning omfattande 180 hp. Ingenting har hänt, ”frågan bereds på Utbildningsdepartementet” är det svar som återkommande levererats.

Situationen är ohållbar, tandhygienistprogrammens plats på universitet och högskolor är hotad. Tandvårdens uppdrag och organisation försvåras. Svensk tandhygienistutbildning riskerar även att halka efter i ett europeiskt sammanhang vilket bland annat får konsekvenser för fri rörlighet inom Europa.

I den rådande situationen emotser STHF att gemensamt med företrädare för tandhygienistutbildningarna snarast få möjligheter att tillsammans med Utbildningsdepartementet ta fram en plan för hur vi ska komma vidare med en lösning av problematiken”.

 

 

Taggar
UTBILDNING