Riksrevisionen har inlett en granskning av tandvårdsreformen

Aktuellt

Riksrevisionen har inlett en granskning av tandvårdsreformen, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport. (Publiceringsdatum är ännu inte fastställt.)

Bakgrund

Den första juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft. Tandvårdsmarknaden ansågs inte fungera väl och det tidigare skyddet mot höga kostnader gav i praktiken inget sådant skydd för de flesta patienterna.

Målen för tandvårdsreformen är att en god tandhälsa ska bibehållas hos de med inga eller små behov samt att de med stora behov ska få tandvård till en rimlig kostnad. För att tandhälsan ska kunna bibehållas behöver besöksfrekvensen inom tandvården öka. Detta ska uppnås dels genom ett ekonomiskt stöd i form av en tandvårdcheck för förebyggande tandvård, dels genom att skapa ett skydd mot höga kostnader.

Tandvårdsreformen består av flera olika statliga insatser, bland annat ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB), ett högkostnadsskydd, en prisjämförelsetjänst, informationssatsningar och en referensprislista. Riksrevisionen har i en förstudie sett indikationer på problem med de statliga insatserna. Problemen handlar bland annat om en lägre besöksfrekvens än förväntat i vissa åldersgrupper, prisökningar istället för utlovade prisminskningar på tandvård, ingen eller felaktig inrapportering av prisuppgifter till prisjämförelsetjänsten och låg kännedom om tandvårdsstödet hos många.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om statens insatser varit effektiva för att nå reformens mål om en ökad besöksfrekvens och en rimlig kostnad för patienterna samt förklara orsaker till eventuella brister.

 

Källa: Riksrevisionen

Taggar
Aktuellt