Så utvecklas tandvården de närmsta åren

branschutveckling

Tandvården är en relativt konservativ bransch där förändringar sker sakta. En tillbakablick visar på små förändringar. Några områden där det däremot sker stora förändringar är inom digitaliseringen och olika verksamhetsformer.

Digitaliseringen

Digitaliseringen möjliggör stora förändringar på flera plan. Mest uppenbart är det inom det tandtekniska området. Men även kliniken genomgår påtagliga förändringar med digitala avtryck, 3D-röntgen/-planering/-print, journalsystem, kontantfria betalningar, digital kommunikation, marknadsföring, digitala möten och informationsinhämtning, m.m.

 

Nya verksamhetsformer

Klinikerna blir allt större och teamtandvård ökar. En orsak till detta är att många små enheter köps upp eller slås samman till medelstora enheter som är centralt styrda. Det betyder mer anställd personal och färre egenföretagare inom tandvården. Här finns både effektivisering och samordningsvinster att göra när det gäller delade kostnader för kostsam utrustning, IT, inköp, tillgänglighet/öppettider och marknadsföring.

 

Folktandvården

Folktandvårdens främsta utmaning är bristen på personal. Många hävdar att det beror på arbetsmiljö och då framför allt dåliga löner. Detta gäller framför allt tandhygienister och tandsköterskor. När det gäller tandläkare är det snarare urbaniseringen som är den stora utmaningen. Många tandläkare föredrar att arbeta i eller kring storstäderna, medan behovet är som störst i glesbygden. Störst brist på tandläkare är det i Norrland, Dalarna, Blekinge, Gotland och delar av Småland. Detta påverkar tillgängligheten med långa köer som följd. Folktandvården har svårt att leva upp till sina åtaganden på många orter. Personlig utveckling och ansvar blir alltmer viktigt.

 

Privattandvården

Privattandvården är en potentiell lösning. Men då krävs politisk vilja, likvärdiga förutsättningar och delvis bättre ersättning för t.ex. barntandvård (dock inte överallt). Idag skiljer sig folktandvårdens och privattandvårdens patientunderlag åt, inte minst när det gäller patienternas ålder. Även patientnöjdheten skiljer sig åt betydligt åt enligt SKI. Privattandvårdens kundnöjdhetsindex är 10 procent högre än folktandvårdens. Detta trots att privattandvården utför betydligt mer komplicerade och kostsamma behandlingar, enligt Försäkringskassans statistik.

 

Övriga faktorer

Andra faktorer som påverkar utvecklingen är politiken och eventuella reformer. På detta område har inte skett så mycket sedan 2008, annat än ett par utredningar och smärre justeringar av tandvårdsbidraget. De flesta politiker verkar vara överens om att ”Tänderna är en del av kroppen” och att ”Tandvården skall vara tillgänglig för alla”. Men de är inte överens om finansieringen. Många vill se ett högkostnadsskydd som i övrig sjukvård. Idag subventioneras ungefär hälften av de totala tandvårdskostnaderna (c:a 30 Miljarder SEK) av staten. Resten betalas av patienterna beroende på behov och ålder. Detta kan föranleda vissa fördelningspolitiska utmaningar snarare än bättre tandvård för alla.

Digital kommunikation

Digital kommunikation tillhör knappast tandvårdens specialitet. Många arbetar fortfarande huvudsakligen med undersökningar och behandlingar (”drill and bill”) och inte med proaktiv/preventiv/förebyggande tandvård. Detta trots att mycket forskning tyder på att munhälsan påverkar övrig hälsa. Kunskap och förbättrade levnadsvanor, rutiner, kost, etc. skulle kunna öka inte bara tandhälsan utan även allmänhälsan och livskvalitén för många. Detta är ett folkhälsoproblem där tandvården kan göra stor nytta.

Många tandvårdskliniker arbetar inte heller professionellt med digital kommunikation. Content marketing/innehållsmarknadsföring, upplysande hemsidor, mailmarknadsföring, SEO/Google-sök är främmande begrepp för många. Däremot kallar många sina patienter via SMS, och använder sig av olika söktjänster (”hitta tandläkare”). Det finns också många som förlitar sig på ”hemliga algoritmer” och deltar oprofessionellt på olika sociala media-plattformar.

 

Hur kommer då tandvården att utvecklas de kommande åren?

  • Privattandvården ökar och den offentliga tandvården (folktandvården) minskar, såvida inget görs åt arbetsmiljön/bemanningsproblemen inom offentlig sektor.
  • Det blir färre mindre kliniker.
  • Teamtandvård (delegering) och förebyggande tandvård blir vanligare.
  • Traditionella tandkliniker får svårt att behålla sina patienter när utbudet ökar.
  • Öppettider ökar till kvällar och helger.
  • Digitala funktioner vinner mark.
  • Fördelningspolitiska förändringar (beroende på ideologi) påverkar utvecklingen.
  • Demografiska förändringar med ökat antal äldre och utlandsfödda avspeglas i tandvården.
  • Skolorna står inför nya utmaningar med brist på lärare och utbildningsplatser.

 

/Per Ahlberg

Marknadsekonom och redaktör för Dental24