Samverkan om äldre sköra individers munhälsa – ny forskningsstudie

Aktuellt

Studien som nu startas är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Syftet med studien är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboende.

Den dagliga munhälsovården på äldreboenden måste förbättras. Socialstyrelsen har nyligen presenterat resultat från en genomgång av befintlig forskning, i syfte att utvärdera effekten av munhygienåtgärder som utförs av vårdpersonal inom äldreomsorgen. Resultatet visade att underlag saknas för det som görs i området. Kunskapsluckor finns när det gäller studier om vilken effekt interventioner som utförs av sjukvårdspersonal kan få på sjukdomar i munnen, munhygien, smärta, tuggfunktion, nutritionsstatus och livskvalitet.

Målet är en förbättrad daglig omsorg för sköra äldre

– Det övergripande målet med denna studie är att implementera och utvärdera ett interventionsprogram som stöder personalens dagliga omsorg för att förbättra munhälsan bland sköra äldre som bor på äldreboende, berättar Henrik Jansson, docent och övertandläkare i parodontologi.

Tandvården arbetar traditionellt åtskild från äldreomsorgen med undantag för vissa verksamheter. Munhälsoutbildning för vårdpersonalen har prövats i tidigare studier och visat sig ha en god effekt på munhälsan hos sköra äldre, men varaktiga förändringar har inte observerats. Socialstyrelsen föreslår att det behövs ett nätverk där fler professioner samverkar kring olika munhälsoaktiviteter inom äldreomsorg för att munhälsovård ska implementeras i den dagliga omvårdnaden.

Studien initierades av Folktandvården, Region Jönköpings län och finansieras av Folktandvården tillsammans med Riksföreningen för åldrandeforskning och Jönköping University inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att utveckla olika samverkansarenor.

Källa: Jönköping University

Taggar
Aktuellt