Yttranden kring betänkandet om tandvårdsstöd

TANDVÅRDSUTREDNING

Betänkandet om tandvårdsstöd är väl genomarbetat med bra synpunkter och förslag till förbättringar, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Betänkandet innehåller en samlad värdering av 2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.

– Det är väldigt svårt för den enskilde patienten att värdera om man får rätt vård och om priset är rimligt. Därför är det bra att man nu föreslår både en förstärkt prisjämförelsetjänst och bättre information och rådgivning, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Krångligt och svårgenomträngligt

Tandvården omgärdas av ett flertal stödsystem fördelade på flera huvudmän. Regelverken för de olika stödsystemen är krångliga och svårgenomträngliga för såväl patienter som för vårdgivarna. Informationsansvaret för stödsystemen är otydligt, vilket påtalas i denna och i flera andra utredningar. SKL tillstyrker utredningens förslag att Försäkringskassan får ett tydligare ansvar för information om tandvårdsstöden.

– Vi välkomnar utredningens förslag om en förstärkning av Försäkringskassans kundtjänst så att den ska kunna svara på frågor om både statens, landstingens/regionernas tandvårdsstöd och andra tandvårdsfrågor. Men vi vill även peka på vikten av att Försäkringskassans informationsansvar även ska omfatta landstingens och regionernas tandvårdsstöd, säger Anders Henriksson.

Det behöver bli enklare

Det statliga tandvårdsstödet omfattar tre olika stödsystem. Landstingens och regionernas ansvar för tandvård till vuxna omfattar fem olika stödsystem. Stödens ofta invecklade regelverk och gränsdragningsproblematiken dem emellan gör dem svårbegripliga.

Tandvården för vuxna utförs i hög utsträckning av små privata tandvårdsföretag. Möjligheten för dessa att väl känna till de olika stödsystemen bedöms vara begränsade. SKL menar därför att det behövs en bred översyn av dagens tandvårdssystem i syfte att förenkla och minska antalet stödsystem i tandvården för vuxna.

Yttrandet Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Källa: SKL