Socialutskottet vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet

Aktuellt

Socialutskottet konstaterar att tandvårdsstödet fortfarande har flera brister trots tandvårdsreformen 2008. Antalet tandläkarbesök har inte ökat lika mycket som det var tänkt och högkostnadsskyddet når inte alla patienter med stora tandvårdsbehov. En majoritet i utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över delar av tandvårdsstödet. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

Utskottets förslag grundar sig på Riksrevisionens granskning av tandvårdsreformen 2008. Granskningen visar bland annat att det allmänna tandvårdsbidraget inte har fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hoppades på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat.

 

Utskottet vill utvärdera tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet

Utskottet välkomnar regeringens åtgärder för att lösa problemen men konstaterar samtidigt att de inte räcker. Därför föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade samt om de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva sätt att uppnå en god tandhälsa. Därmed säger utskottet ja till två motionsförslag från Socialdemokraterna och delvis ja till ett förslag från Moderaterna och ett från Centerpartiet.

 

Prisportal och referensprissystem bör följas upp

Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att följa upp vilka förutsättningar som finns för en fungerande prisportal, hur systemet med referenspriser påverkar patientens kostnader och om det är ett effektivt sätt att ge patienter rätt information för att kunna välja tandvård. Ytterligare ett förslag till tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga behovet av att en myndighet får det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks. Båda förslagen grundar sig på S-motioner.

Bakom samtliga tre förslag till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Regeringspartierna anser inte att tillkännagivanden behövs

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslagen. Partierna hänvisar till att regeringen redan har beslutat om informationsinsatser för att öka kunskapen om tandvårdsstödet. Regeringen har också för avsikt att låta göra en lägesbeskrivning av tandvårdsstödet som ska fungera som grund för en utvärdering. Regeringen har även gjort en överenskommelse med Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att öka antalet tandläkarmottagningar som är anslutna till prisjämförelsetjänsten. När det gäller att ge en myndighet det samlade ansvaret för patientinformationen hänvisar partierna till Vård- och omsorgsutredningens rapport som just nu bereds inom Regeringskansliet. Med anledning av detta anser M, FP, C och KD att inga tillkännagivanden behövs.

 

Källa: Socialutskottet, Sveriges Riksdag

 

Se även inslag i TV: Nederlag för regeringen om tandvårdsreformen ››

Taggar
Aktuellt