Sveriges Tandhygienistförening om moms på vårdtjänster

SKATTEREGLER

Skatteverkets aviserade ändring av praxis som gäller moms på vårdtjänster från halvårsskiftet 2019, resulterar i att egenföretagande tandhygienister är osäkra på vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten. Sveriges Tandhygienistförening STHF:s ståndpunkt är att Skatteverket bör skjuta upp beslutet tills rättsläget är klart.

Sveriges Tandhygienistförening STHF anser, liksom övriga aktörer inom vårdområdet, att tandvård ska vara momsbefriad i alla led och oavsett i vilken form vården bedrivs.

Vilka påverkas?
Tandhygienist som under eget vårdgivaransvar tillhandahåller vård direkt till patienten, antingen via remittering från en annan vårdgivare eller att patienten själv sökt sig till mottagningen påverkas inte.

Däremot kan tjänst där tandhygienisten själv arbetar, eller hyr in kompetens, på provisionsbasis eller med konsultavtal bli momspliktig när de nya reglerna träder i kraft.

Rättsläget är dock oklart och de enskilda avtalen ser mycket olika ut. Därför råder STHF berörda medlemmar att vända sig till Skatteverket för korrekt besked. Till Skatterättsnämnden kan en begäran om förhandsbedömning lämnas in. Skatterättsnämndens beslut kan överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. STHF rekommenderar starkt att skattejuridisk expertis anlitas inför en begäran om förhandsbedömning, eftersom utslaget blir prejudicerande för liknande företag i branschen.

STHF beklagar Skatteverkets ställningstagande, som får orimliga konsekvenser för tandvården. På en mottagning kan patientens pris bli 25 procent högre hos behandlaren som arbetar som konsult jämfört med priset hos behandlaren som har en anställning.

Orimliga konsekvenser
Mindre mottagningar som endast har behov av inhyrd konsult på deltid och som inte kan erbjuda en anställning istället kan bli utan den önskade kompetensen. För patienter kan i värsta fall momsplikten få till följd att adekvat tandvård inte kan erbjudas eller att patienten får resa långt för sin behandling. För berörda tandvårdsföretag innebär momsplikten väsentligt högre kostnader och kan i värsta fall leda till att verksamheten måste läggas ned.

Behov av tydligare lagstiftning 
STHF menar att Skatteverket bör skjuta på sitt beslut tills rättsläget är helt klarlagt och eventuellt ny lagstiftning är på plats. STHF bedriver inget eget påverkansarbete, men har nära kontakt i frågan med Privattandläkarna som är branschorganisation för cirka 1 400 privata tandvårdsföretag i Sverige. Privattandläkarna har träffat riksdagspolitiker från i stort sett alla partier.

Vid dessa möten har Privattandläkarna beskrivit konsekvenserna av Skatteverkets beslut, som enligt organisationen strider mot intentionerna i lagstiftningens förarbeten och i den bakomliggande EU-lagstiftningen, samt påtalat behovet av förtydligande lagstiftning.

STHF delar Privattandläkarnas ståndpunkt att konsultverksamhet i tandvård är en patientsäker och smidig lösning där anställning inte är ett alternativ och att all tandvård även i fortsättningen ska vara befriad från moms oavsett i vilken form den bedrivs.

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Taggar
SKATTEREGLER