Tandhygienist i kommun ökar kunskap om äldres munhälsa

Munhälsa

Nu satsar Folktandvården på tandhygienister inom kommunal verksamhet (TAIK) tillsammans med Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv.

– TAIK är ett sätt att bibehålla och förbättra munhälsan hos äldre, säger Jessica Persson, projektledare, Folktandvården Västra Götaland.
Projektet startar i höst och innebär att en tandhygienist arbetar integrerat i kommunal verksamhet med tandvårdsfrågor. TAIK har tidigare testats i Mariestad med gott resultat. Där var en tandhygienist sakkunnig i tandvårdsfrågor och arbetade med att stärka kompetens och rutiner inom kommunal omvårdnad med fokus på munvård.
– Det kan till exempel handla om att samarbeta med biståndsbedömare, folkhälsoplanerare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och tandvårdens lokala aktörer. Men också om att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal. Det här är ett spännande sätt att arbeta med nära vård, säger Jessica.

Viktig satsning på äldres munhälsa
Med hjälp av TAIK kan hälsofrämjande och förebyggande insatser effektivt riktas till äldre och goda munvårdsrutiner säkras för dem som inte själva klarar sin munvård. Mot denna bakgrund har Tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen avsatt medel och gett Folktandvården i uppdrag att genomföra projektet. Projektet sker i nära samarbete, och med stöd av, kommunerna.
– Satsningen på TAIK är extra viktig med tanke på att allt fler blir äldre och har kvar sina tänder längre. Det är viktigt både för välbefinnandet och den allmänna hälsan att munhälsan lyfts i den här gruppen, säger Jessica Persson.

Nu söker Folktandvården fem tandhygienister till projektet.
Till annonsen>>

Källa: Folktandvården VGR

Taggar
Munhälsa