Tandläkare JO-anmäler Socialstyrelsen

Juridik

Svenska Endodontiska Sällskapet anmäler Socialstyrelsen för att myndigheten agerat och agerar i strid med 5 § 2 st. Förvaltningslag (2017:900) i samband med dess pågående översyn av Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Socialstyrelsen bryter vidare mot Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 4 § mom. 1, 2, 6 och 7, samt så verkar Socialstyrelsen aktivt för att lagbestämmelserna i 2 kap. 6-7 § samt 3 kap. 1-2 § Patientlag (2014:821) och 3 a-b § Tandvårdslag (1985:125) inte blir implementerade inom svensk tandvård.

Bakgrund

Med anledning av dåliga resultat i form av kronisk infektion i rotfyllda tänder fick det statliga organet SBU år 2008 regeringsuppdraget att utreda det vetenskapliga stödet för olika rotfyllningsmaterial och desinfektionsmedel och att fastställa kunskapsluckor. Resultatet, som publicerades 2010, visade ett oklart evidensläge för gängse metoder samt stora kunskapsluckor inom endodontin.

  • Efter SBU:s rapporter om rotfyllning och tandförluster vet vi att det finns stora vetenskapliga kunskapsluckor inom tandvården. Därför satsar vi lite extra på det området just nu, säger Frida Mowafi, utredare i projektet.

En brist i SBU:s undersökning var att den inte omfattade N2, trots att goda resultat har rapporterats de senaste 60 åren såväl från vanliga kliniker som forskare. I de nationella riktlinjerna har inga väsentliga ändringar gjorts. SoS har låtit sig styras av starkt jäviga endodontister, som sedan 50 år hävdat att milda antiseptika ska användas. De har från början tagit ställning mot det effektivt antiseptiskt verkande, CE-märkta rotfyllningsmedlet Endo N2. SoS har, sedan det visats att de nationella riktlinjerna i många stycken saknar evidens, uttryckligen sagt att det är upp till tandläkaren själv att i samråd med patienten välja sådant CE-märkt material som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Se artikeln ”Fritt fram för N2” Tandläkartidningen 28 juni 2011 >>

Tandvårdslagen uppdaterades år 2018 och ger patienten rätt att få information om viktiga behandlingsalternativ och att få vara medbestämmande. För att lagen ska få effekt krävs att de som är ansvariga för de nationella riktlinjerna informerar om tillgängliga alternativ. En efterlängtad prospektiv N2-studie (P. Venuti ,2014) visar goda resultat liksom tidigare retrospektiva studier, men information om detta undanhålls. Tandläkare hålls också i okunskap om alternativ till ineffektiva rotkanalsinlägg. Ansvarig för Kunskapsdokumentet, Mattias Fredricson, vägrar att publicera information om alternativ. Han skyller på att man arbetar med uppdatering av gällande riktlinjer, men vägrar att skicka någon som helst information om N2 och de goda resultaten i form av infektionsfrihet.

I de nationella riktlinjerna rekommenderas bara milda antiseptika och rotfyllningsmedel utan antiseptisk verkan. Enligt SBU saknar de evidens, dvs. de är ineffektiva. Alla N2-studier uteslöts från SBU:s granskning med motiveringen att de var retrospektiva. När det nu har kommit en prospektiv N2-studie förtigs de utmärkta resultaten. Såväl tandläkare som patienter undandras därmed möjligheten att välja ett välfungerande antiseptiskt preparat. Den framgångsrika N2-metoden, har i flera långtidsstudier konsekvent visat en lyckandefrekvens på över 90 %. Detta förtigs av Socialstyrelsen.

Konsekvensen har blivit att tandläkare, som saknar kunskap om N2 vägrar att göra patienter, som efterfrågar det till viljes. De har av korrupta experter skrämts till lydnad och hotats med varning om de inte följer de råd experterna har dikterat i de nationella riktlinjerna. Desinformationen är i stort sett densamma i dag som före SBU:s undersökning. Alternativa desinfektionsmedel döms ut på helt ovetenskaplig grund. De som bär ansvaret har undvikit dialog och svarar inte på frågan, varför de rekommenderar material och metoder som saknar evidens.

Socialstyrelsen agerat osakligt och partiskt, genom att:

  1. Socialstyrelsen har svikit sin uppgift att se till att arbete sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Deras rekommendationer är desamma som har gett beprövat dåliga resultat sedan mer än 80 år.
  2. Socialstyrelsen har vägrat att informera vårdgivare om viktiga forskningsresultat och om beprövat goda resultat med N2 sedan 60 år tillbaka.
  3. Socialstyrelsen saboterar tillämpning av tandvårdslagen genom ensidigt rekommendation av dålig rotfyllningsmetod.
  4. Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera material, som enligt SBU:s rapport (Rotfyllning En systematisk litteraturöversikt, November 2010 nr. 203) för snart tio år sedan, saknar evidens.
  5. Socialstyrelsen beaktar inte de risker som kommer av att 2,5 miljoner rotfyllda tänder beräknas vara infekterade.
  6. Trots obefintliga bevis för påstådda risker vägrar Socialstyrelsen att ge saklig information om N2.
  7. Trots att SBU rekommenderat uppföljning av resultat för olika metoder har Socialstyrelsen inte gjort någonting för att ta reda på om N2 verkligen ger så bra resultat som studier visat. Detta är en otrolig brist på intresse för fakta trots att resultaten med gängse rotfyllningsmetoder visats vara skrämmande dåliga.

Vi hänvisar också till informationen på vår hemsida www.endodontiskasallskapet.se samt till tidigare ärende: S2017/02331.

Nils Norrsell, ordförande skriver till Socialstyrelsen:
Jävig expertis fortsätter att mörka forskning och vetenskapliga resultat inom endodontin.

En del av Socialstyrelsens ledning för tandvården är som vi inom SES tidigare påtalat jävig. Ända sedan SBU år 2010 konstaterade stora kunskapslucker och avsaknad av evidens har man underlåtit att ta bort felaktig information i sina riktlinjer. Jävsförhållandet har lett till att forskning och vetenskap om N2 har mörkats, felaktig information ändras inte, förvirrande dubbla budskap ges, dvs ett ledarskap som är helt korrupt. Man hävdar att riktlinjerna gäller samtidigt som man säger att det är upp till den enskilde tandläkaren att välja CE-märkt material. På ett annat ställe dömer man ut N2 trots att det är CE-märkt. De utmärkta resultat, som N2 bevisligen ger, förtigs. Det faktum att professor Dag Örstaviks rotfyllningsmedel Epiphany dömts ut, pga. extremt dåliga resultat nämns inte någonstans. Tandvårdslagens krav på att ge patienten medinflytande motarbetas liksom korrekt information om N2-rotfyllning med med kortvarig antiseptisk verkan.

Vi kräver att en ny ledning som är fri från jäv tillsätts. Uppdraget ska vara att ge korrekt och allsidig information till tandläkare och patienter som stöd för valet av rotfyllningsmaterial. Enligt den amerikanske endodontisten dr Meinig är det omöjligt att med konventionell metod garantera att en rot är steril efter rotfyllning. Enligt flera, omfattande långtidsstudier uppnås detta viktiga mål som regel efter rotfyllning med N2.

Svenska Endodontiska Sällskapet

Nils Norrsell, ordförande

 

Källa: Svenska Endodontiska Sällskapet

Taggar
Juridik