Tiden mogen för medicinsk screening i tandvården

Äldretandvård

Tandläkare Göran Friman arbetar aktivt för att öka samarbetet mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården. På vårens Gerodontidagar i Stockholm kommer han att föreläsa om aktuell forskning kring orsakssambanden mellan försämrad munhälsa och flera allmänsjukdomar.

Göran Friman, Leg.tandläkare, Med dr, arbetar som privatpraktiserande tandläkare och är också bedömningstandläkare vid landstinget i Värmland. I februari 2017 lade han fram sin doktorsavhandling ”Medical screening in dental settings”.

Vad har du för erfarenheter på området?

– I vår tandläkarmottagning i Filipstad har vi delvis ett äldre patientklientel. Sedan 1995 har vi bland annat ägnat oss åt äldretandvård i olika vårdmodeller. Vårt intresse ledde till att jag 1999 ombads arbeta som bedömningstandläkare för landstinget i Värmland på deltid, liksom senare undervisa tandhygieniststudenter deltid vid Karlstads universitet. Mina studier som doktorand vid Karolinska institutet har sedan förstärkt mitt intresse för samband och äldre.

Vad kommer du att prata om på konferensen Gerodontidagarna den 16-17 april 2018?

– Jag kommer att ta upp aktuell forskning som beskriver att försämrad munhälsa kan förekomma vid flera allmänsjukdomar och tillstånd. Dokumenterat orsakssamband mellan parodontit och diabetes känner vi väl till, men det finns fler samband. Sambanden är särskilt tydliga för sköra och äldre, bland annat beroende på att åldrandet i sig leder till nedsatt immunförsvar och vid undernäring ökar dessutom infektionskänsligheten.

Ökad kunskap om dessa samband inom tandvården är viktigt, men även inom sjukvården och omsorgen krävs insikt. Inte minst för att sjuksköterskor och läkare har ett medicinskt ansvar för sina patienter. En riktad utbildningsinsats inom oral kärnkompetens till dessa grupper ligger i tiden, särskilt som antalet äldre ökar.

En ökad allmän kunskap om att munhälsan och den allmänna hälsan interagerar öppnar också för ett ökat samarbete mellan tandvården och sjukvården. I min avhandling, Medicinsk screening inom tandvården, var en av slutsatserna att det behövs och efterfrågas ett ökat samarbete. En typ av samarbete är just medicinsk screening, vilket jag kommer rapportera om under konferensen.

Rubriken på Göran Frimans föreläsning på Gerodontidagarna är ”Samarbetet mellan tandvården & sjukvården i teori & praktik”.

Som föreläsare och moderator för mycket kunniga experter inom gerodonti, hoppas jag kunna ge konferensdeltagarna två lärorika och trevliga gerodontidagar, avslutar Göran Friman.