Trender och konsekvenser på Privattandläkardagen

Aktuellt

PRIVATTANDLÄKARDAGEN: Inledningstalare var f.d. statsminister Fredrik Reinfeld. Han, liksom övriga föreläsare, talade om förändringar i omvärlden och dess effekter speciellt för välfärden och tandvården. I en frågepanel deltog representanter för TLV, FK, SKL och PTL. Övriga presentatörer på Privattandläkardagen var Erik Kristow, trendanalytiker och Alexander Bard, ”cyberfilosof”, debattör, författare, föreläsare, artist, politiker och musikproducent.

Fredrik Reinfeldt inledde med att tala om befolkningstillväxten i världen, globaliseringen och dess effekter som t.ex. ökad konkurrens för både produkter, arbete och tjänster.

Nästa trend som han tog upp var urbaniseringen, dvs. att allt fler människor i hela världen flyttar till större städer. Detta pågår även i Sverige men i högre utsträckning i länder som Kina och Indien.

Fredrik Reinfeldt avslutade med att rekommendera Privattandläkarna att fortsätta slåss för små flexibla bolag, fri etablering och fri prissättning.

Alla människor har inte samma behov, är och vill inte bli behandlade lika.Människan är en individ och vill så vara. Detta gäller såväl i Sverige som internationellt. Därför behöver leverantörer av välfärd vara förändringsbenägna och anpassa sig till individernas delvis olika behov.

 

Foto: Lieselotte van der Meijs

Foto: Lieselotte van der Meijs

Paneldiskussion om framtidens tandvård

I paneldiskussionen deltog experter från Tandvårdsutredningen, Lars Olsson, näringspolitisk chef på PTL, Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV, Birgitta Rosengren, områdeschef på FK och Jenny Carlsson, handläggare på SKL, som svarade på frågor om framtidens tandvård.

Liksom Fredrik Reinfeldt förutspådde de att det kommer att föreligga helt olika behov för olika patienter i framtiden. Många som flyttar till Sverige mitt i livet har t.ex. inte fått samma slags barntandvård som svenskfödda patienter. Andelen äldre ökar också i Sverige framöver.

Panelen förutspådde också att medvetenheten om tändernas betydelse för hälsan kommer att öka och det kommer att ställa nya krav på dialog/konsultation med vårdgivare om olika behandlingsalternativ.

Därmed kommer mer personlig information att efterfrågas. Generellt trodde man inte på någon förändring i fördelningen mellan offentligt och privat tandvård. Däremot förväntas behandlingsenheterna bli större. I framtiden kommer det att vara patienten som styr efterfrågan – inte vårdgivarna. De måste anpassa sig.

På en fråga om tandvårdsbidraget missbrukas av vårdgivarna svarade Birgitta Rosengren att FK inte upplever detta som något stort problem.

Forskning och allmän kunskap kring tändernas betydelse för den totala hälsan angavs som viktigt. Bättre information, tydligare jämförelser och kvalitetsmedvetenhet önskas.

På en fråga om den ökade konkurrensen på tandtekniska produkter från t.ex. Kina svarade Lars Olsson på PTL att ”all konkurrens är bra” och att man bör fokusera på kvalité och inte på tillverkningsland.

Den pågående tandvårdsutredningen kommer att presenteras i augusti 2015. Det som framkommit hittills är att tandvårdsvårdsförsäkringen anses fungera bra och att inga genomgripande förändringar förväntas ske. Det som inte fungerat tillräckligt bra är patientinformationen och möjligheten till medvetna val.

 

Trender

De stora trenderna är digitalisering/automatisering, hälsovård, miljö, globalisering, urbanisering och öppenhet enligt trendanalytiker Erik Kristow. Att vara unik blir allt viktigare för att inte bli utbytbar.

Erik Kristow konstaterade att tandvårdsyrket är väl respekterat utan några stora kontroversiella konflikter. Det som påverkar bl.a. tandvården är framförallt digitaliseringen och användning av olika digitala instrument (scanners, röntgen, etc.), processer för överföring av information (journal-/kallelse-/bokningssystem, webb, mejl, etc.) samt produktion/automatisering av t.ex. tandtekniska produkter.

Konkurrensen kommer att öka i takt med ökad globalisering, informationsutbyte, valfrihet och frihandel. Samarbete inom tandvården i t.ex. kedjor kring inköp och varumärken, m.m. kan komma att öka i likhet med det som skett i andra branscher.

 

Internet är en hydra – hur ska vi hantera vår tids stora revolution?

Alexander Bard lade ut texten och gick tillbaka till den franska revolutionen 1789 för att med all tydlighet beskriva att vi nu genomgår en ny revolution nämligen ”den digitala revolutionen” med påföljande konsekvenser. ”Den nya informationsteknologin kommer att förändra allt!”, säger Alexander Bard.

Problemet är, enligt Alexander Bard, att vi människor tror att vi är förändringsbenägna men att vi i själva verket har enormt svårt för att ta till oss nya teknologiska förändringar. Anledningen till de stora förändringar som nu pågår är att människor idag är bättre informerade och kunniga. Men olika generationer lever i helt skilda världar!

Idag när alla Googlar allt möjligt är det viktigt att vara närvarande, relevant och sökbar på nätet. Det är också viktigt att nätverka, dvs. att dela relevant information med andra intresserade. Inom svensk tandvård är det bl a. Facebook och Dental24 (med över 16.500 nätverkande personer) som regelbundet uppdaterar sig med ny relevant information.

Foto: Lieselotte van der Meijs

Foto: Lieselotte van der Meijs

Olika generationer har idag svårt att kommunicera med varandra. Framförallt för att den äldre generationen inte förstår hur de yngre inhämtar information. Det gäller att försöka förstå den yngre generationen som ofta går före när det gäller användning av SMS, sociala medier och appar.

Enligt Alexander Bard vänder den digitala revolutionen upp och ner på gamla hierarkiska organisationer. Reflektera gärna kring vilka organisationer det kan gälla inom tandvården!

 

/Per Ahlberg

 

Relaterat: TV4: Så rätt hade Alexander Bard om internet – redan för 20 år sedan >>

Bok: Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern, Alexander Bard och Jan Söderqvist (2014) >>

Värvet: Podcast med Alexander Bard >>

 

Taggar
Aktuellt