Utredning vill stärka patientens röst

Aktuellt

YTTRANDE/REMISSVAR: Tydligare krav på vårdgivare att ta emot och svara på patienters klagomål. Det föreslår klagomålsutredningen. SKL välkomnar förslaget, men genomförandet kräver tid och resurser.

 

För drygt ett år sedan tillsatte den dåvarande regeringen en utredare med uppgift att se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Det är delbetänkandet i utredningen ”Sedd, hörd och respekterad” som SKL nu svarar på.

 

Omfatta alla delar

SKL ser positivt på förslagen men tycker att utredningen i alltför hög grad utgår från den landstingstyrda hälso- och sjukvårdens förutsättningar.

– Vi anser att det är viktigt att betona att klagomålssystemet också ska omfatta tandvård, privata vårdgivare utan avtal med landsting eller kommun och kommunal hälso- och sjukvård. Patienter i dessa verksamheter måste ha samma förutsättningar att komma med klagomål, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

 

Ta emot och analysera

Utredningen kan ge sken av att det är små förändringar som föreslås, men SKL tycker att det är viktigt att understryka att det kommer att behövas betydande resurser till kommuner och landsting för att utarbeta ett heltäckande system.

– Det handlar dels om att utveckla nuvarande system för att ta emot och besvara klagomålen. Och dels om att möjliggöra så att alla klagomål kan sammanställas och analyseras för att använda dem i det systematiska förbättringsarbetet, säger Lena Micko.

För mer information/SKL;s yttrande>>

 

Källa: SKL

 

Remissvar från Privattandläkarna:

Remissvar på delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad

Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

Privattandläkarna noterar att vi inte är remissinstans på detta delbetänkande.
En viktig del av Privattandläkarnas arbete är vår förtroendenämndsverksamhet som hanterar tvister mellan patienter och våra medlemmar och där för väljer vi att lämna synpunkter på delbetänkandet trots att vi inte är utsedd remissinstans.
.
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inomtandvården som företräder privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar.
.
.
Källa: Privattandläkarna
Taggar
Aktuellt