Barn som far illa eller riskerar att fara illa

socialstyrlsen_play

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa from Socialstyrelsen on Vimeo.

Nu finns det en tryckt version av vägledningen Barn som far illa eller riskerar att fara illa som vänder sig till anmälningsskyldig personal i hälso- och sjukvård samt tandvård. För vårdgivare och verksamhetschefer finns dessutom en kort film och presentationsmaterial.

Vägledningen till hälso- och sjukvården samt tandvården om anmälningsskyldighet när barn far illa finns nu att beställa i tryckt version.

 

Om innehållet i vägledningen

Vägledningen vänder sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård för att de ska kunna utforma handlingsplaner och rutiner kring anmälnings- och samverkansskyldigheten. Vägledningen ska även stödja personal i verksamheterna att kunna upptäcka och bemöta barn som far illa.

Vägledningen utgår ifrån anmälningsskyldigheten och förändringen i socialtjänstlagen som gjordes den 1 januari 2013. Förändringen syftar till att underlätta för anmälare att avgöra när en anmälan ska göras samt bidra till en bättre samverkan med socialtjänsten kring det enskilda barnet.

Mer om vägledningens syfte framgår av informationsbladet som du hittar till höger och på publikationssidan för vägledningen.

 

Presentationsmaterial för vårdgivare och verksamhetschef

För dig som är ansvarig för verksamhet inom hälso- och sjukvård eller tandvård finns det ett särskilt framtaget informationsmaterial för att du ska kunna presentera vägledningens syfte och innehåll för din personal. Materialet omfattar:

  • en presentation (ppt)
  • ett informationsblad
  • en filmad intervju

Presentationen summerar det viktigaste i vägledningen med hänvisningar till boken och referenser till andra källor som kan ge ytterligare uppslag till fördjupning. Det finns även fallbeskrivningar utifrån exempel på situationer där en anmälningsskyldig kan känna osäkerhet eller en anmälan kan vara motiverad. Fallbeskrivningarna kan användas som diskussionsunderlag vid utbildningstillfällen i verksamheten. Efter fallbeskrivningarna beskrivs vad som sker med anmälan när den når socialtjänsten.

Informationsbladet är tänkt att delas ut till personalen efter en muntlig presentation. Det kan också användas vid konferenser, seminarier och andra möten för att sprida kännedom om vägledningens syfte, ansvarsförhållanden och övrigt innehåll.

Den filmade intervjun med Socialstyrelsens projektledare handlar om vad vägledningen i huvudsak innehåller.

 

Gå till vägledningen och relaterat material

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar