Hört i upphandlingsdansen: ”Får jag LOV?”, sa Tandteknikern

Tandtekniker

När Nyårsbalen och Knutsbalen är över för den här gången gör sig verkligheten påmind. I Tandteknikern nr 6/2013 skriver Tandteknikerförbundets ordförande bl.a. ”Upphandlingsfrågan är lite av en never ending story, men efter mycket arbete ser vi nu att de flesta landsting förstår vårt ställningstagande att patienterna bör få välja tillverkare av protetiska arbeten. Något som då hamnar mer under lagen om offentlig valfrihet, LOV, än under lagen om offentlig upphandling, LOU. Det betyder att tandläkarna har möjlighet att välja mer fritt efter tilldelningsnyckeln i upphandlingarna”.

 

För det första heter det Lagen om valfrihetssystem – inte ”lagen om offentlig valfrihet” (LOV). För det andra är LOV inte tillämplig på annat än vård och omsorg. När LOV infördes diskuterades inom vilka områden lagen mer specifikt ska kunna tillämpas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat anvisningar för hur LOV kan användas. För det tredje är LOV frivillig för landstingen. Någon tillämpning av LOV är inte är aktuell för upphandling av tandtekniska tjänster.

 

Lagen gäller patienters val – inte tandläkares och tandtekniska laboratoriers val. Hur skulle det se ut om tandläkarens patient väljer en underleverantör – ett tandtekniskt laboratorium – och laboratoriet i sin tur väljer en annan tandläkare när det i själva verket är tjänstetandläkarna som vill ha valfrihet, vilket deras förbund har deklarerat offentligt. Plötsligt står den väljande patienten med en ny tand-läkare i halsen. Kan man som patient inte välja ambulansföretag när man ringer 112, kan man inte heller välja tandtekniskt laboratorium eftersom det inte är fråga om vård (i lagens mening).  Jag går inte in på lagens krav i övrigt, t.ex. kvalitetskrav och fast pris som bestäms av landstinget.

 

Att invagga Tandteknikerförbundets medlemmar i förhoppningen att det skulle finnas en gräddfil ut ur upphandlingseländet vid sidan om Lagen om offentlig upphandling (LOU) är minst sagt vilseledande. Tvärtom kan branschen i framtiden drabbas av fler upphandlingar under tiden när överklagande pågår, (SOU 2013:12, s 368), eller färre när kvalitet får ökad betydelse framför pris.

 

Det finns anledning att i detta sammanhang nämna annan desinformation från förbundet, som medlemmar har gjort mig uppmärksam på. På medlemssidorna påstås det att förbundet nyligen tecknat ett avtal med SKL som skulle innebära att enbart förbundets medlemmar har möjlighet att delta i landstingens upphandlingar. Det är bra – om det vore sant. Något sådant avtal finns inte, och inte heller med sådant innehåll. Det fanns ett avtal upprättat för sju år sedan efter DR:s överenskommelse med dåvarande socialministern Ylva Johansson. Det var ett etikavtal mellan branschorganisationen Dentallaboratoriernas Riksförening (DR) och SKL, men det upphörde i januari 2012. Andra tillverkare i Sverige av medicintekniska produkter har avtal med SKL. Förbundet kan inte heller teckna ett sådant avtal, eftersom det tecknas med branschorganisationer. Det är med andra ord tvärtom att laboratorierna kan bli utan avtal, om landstingen rekommenderas av SKL att tillämpa etikavtalen i upphandlingar.

 

Till sist några ord om den pågående översynen av EU:s upphandlingsdirektiv och översynen av den svenska upphandlingslagstiftningen. Förbundet har inför medlemmarna påstått att det ska finnas en möjlighet till undantag från LOU, och att det visas genom att ett medlingsinstitut föreslås införas. Men medlingsinstitutet är inte föreslaget för att åstadkomma undantag från LOU. Medling har andra syften, bl.a. ökad konkurrens och färre överklaganden genom bättre förfrågningsunderlag. I utred-ningens analys (SOU 2013:12, sid 370-73) står inget om tandteknik, däremot om branscher som livsmedel, möbler och hörselhjälpmedel. Alla branscher som vill kommer inte heller att omfattas av medling, utan det blir en prövning från fall till fall.

 

Det finns även exempel på tillverkare av standardprodukter som enligt deras branschförbund inte passar för upphandling, för de är ”så speciella”. Trä- och möbelföretagen anser att LOU inte fungerar för upphandling av möbelbranschens serietillverkning av kontorsmöbler enligt en forskningsrapport. Det finns många andra branscher som också anser att de är speciella, precis som dentallaboratorier.

 

Läs även Gunilla Ekholtz utmärkta artikel på Dental24 om upphandlingar

Greger Oxhammar, f.d. VD I DR:s AB