Riksrevisorn kritisk till tandvårdsreformen

Dental media/artiklar

Tandvårdsreformen från 2008 har inte fungerat fullt ut och en anledning är att inte tillräckligt många känner till tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd, konstaterar Riksrevisionen som den 22 maj publicerade en granskning av reformen.

 

Tandläkarbesöken har ökat med bara två procentenheter och någon prispress har det inte blivit.

Riksrevisor Gudrun Antemar skriver på DN Debatt att regeringen bör följa upp reformen för att se om den är rätt utformad och träffar rätt målgrupper.

Enligt Gudrun Antemar har det alltid varit ett problem att få alla människor att gå till tandläkaren. Men andelen som avstår från tandvård, trots att de har ett tydligt behov, har de facto ökat sedan reformens införande.

De ena orsaken är att många inte känner till högkostnadsskyddet, den andra är att karensnivån på 3.000 kronor är för hög.

-Många med små inkomster tycker det är för dyrt, säger Antemar.

Att informationen om tandvårdsreformen inte nått ut, är delvis en följd av att detta i praktiken legat hos tandläkarna.

-Hur man ska få ut informationen på bästa sätt är något som regeringen borde granska, säger Antemar.

Källa: SVT / TT

 

Svar på skriftlig fråga till Socialministern Göran Hägglund angående tandvårdsförsäkringen

Socialminister Göran Hägglund

Carin Runesson har frågat mig om mina initiativ till en översyn av tandvårdsförsäkringen så att alla kan få välbehövlig tandvård och därmed en god tandhälsa.

Jag delar Carin Runessons uppfattning om att försäkringens ska attrahera alla, och inte minst dem som besöker tandvården allra minst. Syftet med tandvårdsreformen är att uppmuntra till förebyggande tandvårdsbesök och skydda medborgare från alltför höga kostnader.

Kunskapen om det nya tandvårdsstödet har ännu inte nått ut till alla i landet, något som Riksrevisionen, som nyligen granskat reformen, också pekar på i sin rapport. Regeringen har en dialog med samtliga de aktörer som har en roll i genomförandet för att skapa förutsättningarna för att reformen ska få det genomslag som avsetts. Regeringen har exempelvis, tillsammans med Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, initierat en gemensam ambitionsförklaring om en hög anslutningsnivå till en prisjämförelsetjänst för att underlätta patienternas val av vårdgivare men har också avsatt medel för en informationsinsats för att öka kännedomen om stödet.

Jag kan konstatera att effekterna av reformen ännu inte har stabiliserats och jag är övertygad om att den fortsatta goda samverkan mellan aktörerna och de initiativ som tas inom området kommer att leda till att fler kommer söka sig till tandvården med bättre tandhälsa i befolkningen som följd – att reformen får den effekt som regeringen avsett.

Källa: Riksdagen.se