Tandteknik: CAD/CAM

Dental media/artiklar

– Investering som samlar damm eller produktionsteknik som kommit för att stanna

nobelscanner_viewinside.jpg
CAD/CAM avläsning med scanner
Bild: Nobel Biocare – ny optisk scanner

Sedan introduktionen på den dentala marknaden under början av 1990-talet har CAD/CAM (Computer Added Design/Computer Added Manufacturing) utvecklats snabbt och ett stort antal leverantörer slåss om marknaden. Trots att leverantörerna, som idag omfattar de flesta av de stora dentalbolagen, försöker etablera alla dessa system på marknaden är genomslaget relativt litet och penetrationen går långsammare än många trott. Vad är skälen till detta?

CAD/CAM är ju en teknik som använts under lång tid inom den konventionella produktionsindustrin. Skillnaden mot tandteknisk produktion är storleksordningen på det som skall produceras samt framförallt det faktum att varje produkt är unik men skall produceras under serietillverkningsförhållanden. Dessutom, skall produkterna levereras när order kommer in och kan inte produceras och läggas på lager. Detta ställer höga krav på teknik och logistik.

Precision
Konventionell tandteknik bygger på teknik som är mer än 100 år. Självfallet har tekniker och material förfinats över tiden och det har producerats massor med högkvalitativ protetik genom åren. Tekniken bygger på ett väl avvägt samspel mellan olika material. Rätt hanterade minimerar de fel och ger ett gott resultat. Det finns dock ett stort utrymme för mänskliga misstag.

Med CAD/CAM låter man datorer och maskiner göra stora delar av arbetet och därmed minimeras risken för mänskliga misstag. De beslut som kräver tandteknisk kompetens tas i CAD-processen där teknikern utformar den konstruktion som skall produceras. Därefter bearbetar datorn informationen och skapar filer som styr den efterföljande CAM-processen. Idag framställs framförallt underkonstruktionerna på det här sättet för att sedan beläggas med ytmaterial men det förekommer system som försöker skapa även de estetiska delarna av konstruktionen.

Den absolut vanligaste CAM-metoden är fräsning men det förekommer även andra processer tex lasersintring. Vid lasersintring bygger man upp konstruktionen istället för att bearbeta fram den ur ett råämne. Detta innebär att materialsvinnet är förhållandevis litet och det skapar möjligheter att arbeta med material där svinnet är ett bekymmer, t.ex. guldlegeringar.

Material
De konventionella processerna har begränsat de material som kunnat användas till gjutbara metaller och keramiska system med begränsad hållfasthet. I samband med introduktionen av CAD/CAM har ett antal nya material kunnat introduceras. När det gäller keramiska lösningar har CAD/CAM inneburit att man kunnat introducera tätsintrade konstruktionskeramer, t.ex. Aluminiumdioxid och Yttriumstabiliserad Zirkoniumdioxid. Dessa material är starka, inerta och biokompatibla. Olika system bearbetar materialet på olika sätt. Vissa system bearbetar ett osintrat material och kompenserar för den krympning som sker under sintringsprocessen medan andra system bearbetar sintrat material.

Egen produktion eller underleverans
I den flora av system som står marknaden till buds idag finns det system som är avsedda att användas för produktion på det egna labbet och andra system där CAD-processen sker på lab och CAM-processen sker hos en underleverantör. I båda fallen innebär det en produktivitetsökning men i fallet med egen CAM-process innebär det inte samma reduktion av de fasta kostnaderna. Några fördelar respektive nackdelar med respektive typ av system finns presenterade i tabell 1.

Egen produktion Underleverans
Fördelar Kontroll
Unik konkurrensfördel
Kostnadskontroll
Leveranstider
Minimerar fasta kostnader
Effektivt
Tillgång till stora investeringar
Utveckling
Nackdelar Stora investeringar
Fasta kostnader
Kräver hög beläggning
Utveckling/Uppgraderingar
Service & Underhåll
Leveranstider
Fraktkostnader
Kontroll
Leverantörsberoende

Fördelar och nackdelar måste ställas mot labbets storlek, profil, målgrupp o.s.v. för att bedöma vilken typ av system som passar bäst.

Framtiden
Stora investeringar görs i utvecklingen av CAD/CAM tekniken. Detta kommer med all säkerhet resultera i nya metoder där man tar ett optiskt avtryck i patientens mun eller gör en avläsning direkt av avtrycket. Arbetsmodellen kan framställas maskinellt istället för med en utslagning i gips. Detta skulle kunna innebära en mer miljövänlig hantering då inte tandläkaren behöver skicka över avtryck m.m. till labbet för produktion utan bara skicka en fil.

Utvecklingen kommer säkerligen också innebära en introduktion av nya material och nya applikationer som vi inte producerar med CAD/CAM idag.

CAD/CAM kräver förhållandevis stora investeringar och har ett stort teknikinnehåll. Detta kommer tillsammans med kommunikation och leveranstider att utgöra de starkaste konkurrensmedlen för tandteknisk produktion i västvärlden mot produktion i låglöneländer. Mindre personalintensiva processer i kombination med högt kompetens- och teknikinnehåll kommer att garantera svensk tandteknik under en överskådlig framtid.

Magnus Persson, dpnova