Panta Rei?

Vi kunde i SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) senaste undersökning glädjande konstatera att tandvården ligger högt i jämförelse med andra branscher, liten fördel privattandvården. Både offentlig- och privattandvård har anledning att sträcka på sig! Vi kan alltså konstatera att våra patienter är nöjda med det arbete vi gör, den service vi erbjuder och att de har förtroende för oss som vårdare.
Hur kan vi förvalta och vidareutveckla detta då?

I min senaste krönika funderade jag över svårigheterna och de långsiktiga vinsterna kring utveckling och förändring på den enskilda kliniken, nu funderar jag på det större sammanhanget. Närmare bestämt samarbetet mellan den privata och offentliga tandvården.

Det finns många skärningspunkter där vi redan möts: på kurser, på riksstämman, i lokala föreningar/sällskap och inte minst i sektorsråd. Dessa fungerar för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter, där man arbetar med särskilda uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett välfungerande samarbete som borgar för liknande samarbeten i andra sammanhang.

Jag har även erfarenhet av detta arbetssätt i kliniken. Den ömsesidiga målsättningen hos vårdarna har varit det interdisciplinära samarbetet, med patientens behov i fokus. Att man haft sin huvudförankring i privat- eller offentlig regi har så att säga inte stått i vägen.

Om vi då riktar blicken mot framtiden; kan vi hitta ännu bättre samarbetsformer mellan privat och offentlig vård där kunskap sprids, patient och remittent känner sig trygga, vårdköer kortas och svensk tandhälsa fortsätter att ligga på topp? Svaret är tveklöst ja!
Kanske skulle samarbeten av detta slag kunna formaliseras via råd med förankring i nationella riktlinjer och gemensamma kvalitetsledningssystem i större omfattning?

I det stora landet i väst finns en president som vill bygga murar, låt mig citera före detta president Ronald Reagan: ”- Mr Gorbatjov, tear down this wall!”

Må gott och jobba vidare för en bättre tandvård!
/Farid Akhlaghi

 

Farid Akhlaghi är specialisttandläkare i parodontologi och verksam på Landalatandläkarna i Göteborg.

Senaste inläggen