Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Effektivt beslutsstöd för diagnos nyttjas inte optimalt inom tandvården

Patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet (TMD) förbises i tandvården, trots att det är ett vanligt tillstånd som oftast kan behandlas framgångsrikt. Tre korta frågor kan som screeningmetod bidra till identifiering av patienter med TMD, men majoriteten av dem som identifieras får ändå inte ett adekvat omhändertagande. Anledningen kan vara relaterat till problem med kliniskt beslutsfattande, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– De viktigaste resultaten från våra studier av tandvården inom framförallt Västerbotten är att vi nu har ett vetenskapligt stöd för att screeningfrågorna fungerar, säger Anna Lövgren, som är doktorand vid Institutionen för odontologi och författare av avhandlingen.

– Resultaten kan bidra till att stärka kliniskt verksamma tandläkare i sin beslutsprocess för dessa patienter. På sikt borde vi då kunna se minskade skillnader mellan förväntat vårdbehov och given, utförd behandling.

Anna Lövgren har utifrån ett stort befolkningsunderlag från Västerbotten utvärderat förekomsten av TMD. Tillståndet drabbar ungefär 10 procent av den vuxna befolkningen och majoriteten kan behandlas framgångsrikt inom tandvården. Patienterna har besvarat screeningfrågorna i samband med en undersökning i Folktandvården. Resultaten visar att en betydande andel av befolkningen, framför allt kvinnor i arbetsför ålder, har symtom på smärta och funktionsstörning i käksystemet. Andelen med dessa symtom ökar under tonåren och framförallt bland flickor.

Kvinnor svarar ja på frågorna signifikant oftare än män i alla åldrar, utom i början och slutet av livsspannet. Den högsta prevalensen av positiva svar noterades för kvinnor i fertil ålder. Mönstret över livsspannet är jämförbart med det för andra belastningsrelaterade smärttillstånd såsom exempelvis ryggsmärta.

Frågorna är lämpliga som screeningmetod för att identifiera patienter som bör erbjudas en fördjupad utredning. Anna Lövgren visar att i allmänbefolkningen kvalificerar 74 procent av dem som svarat ja på minst en fråga även för en TMD-diagnos.Resultaten visade också att de som svarat nej på samtliga frågor med stor sannolikhet inte kvalificerar för en TMD-diagnos. Resultaten från Västerbotten-studien visade samtidigt att två tredjedelar av patienterna inom allmäntandvården som svarat ja på minst en fråga inte får ett omhändertagande enligt deras tandvårdsjournaler. Detta kan tyda på att det finns kunskapsbrist eller tidsbrist bland allmäntandläkare och som leder till att symtom på smärta och funktionsstörningar i käksystemet förbises vid patienternas ordinarie undersökningar i tandvården.

– Det känns inspirerande att vi nu har ett vetenskapligt stöd för att screeningfrågorna är mycket lämpliga som beslutsstöd i tandvården. Utmaningen är nu att få tandläkare att använda beslutsstödet på bred front för att kunna hjälpa patienterna och höja kvaliteten i patientomhändertagandet, säger Anna Lövgren.

Anna Lövgren kommer från Umeå. Hon arbetar som tandläkare på Klinisk Oral Fysiologi, Tandläkarhögskolan, Umeå.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Lövgren, Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Telefon: 070-310 32 14
E-post: anna.lovgren@umu.se

Om disputationen:
Tisdagen den 23 maj försvarar Anna Lövgren, Institutionen för odontologi, sin avhandling med titeln: Identifiering av patienter med smärta och käkfunktionsstörning i tandvården. Validitet och utfall av tre screeningfrågor, 3Q/TMD. Engelsk titel: Recognition of temporomandibular disorders in dentistry. Validity and outcome of three screening questions, 3Q/TMD. Opponent: Associate professor Ambra Michelotti, University of Naples Federico II, Italien. Huvudhandledare: Professor Anders Wänman.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev