Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Vanliga fällor och fel när forskning citeras

SBU tar i sin tidning Vetenskap & Praxis upp problemen med att forskningsresultat som refereras till i bl.a. sociala medier inte alltid stämmer. I en artikel pekar författaren på 12 saker som kan vara bra att uppmärksamma när det gäller vetenskaplig bevisning.

Överdrifter
Syftet med rubriker och inlägg i nyhetsflöden är att locka till klick och läsning. Många gånger går förenklingen av forskningsrön till överdrift. I värsta fall blir det som förmedlas helt felaktigt. Fråga alltid efter själva beläggen.

Felciterade fakta
I nyhetsflödet kan forskningsresultat som refereras eller citeras ha förvrängts och feltolkats – med eller utan avsikt. Gå alltid till källan om det gäller något viktigt.

Bara halvsanning
Det är fel att enbart framhålla resultat som är önskvärda, samtidigt som man ignorerar andra, motsägande fynd. Att enbart påtala rön som passar ens egen agenda är att sprida halvsanningar.

Särintressen får styra
Företag betalar ofta forskare för att genomföra och publicera forskning. Även om detta inte alls ogiltigförklarar resultaten, kan det ha betydelse. Ta därför reda på vem som har bekostat studien. Den kan ha lagts upp för att passa ett särintresse.

Samband förväxlas med orsak
Se upp för sammanblandning av samband och orsak. Att två saker inträffar samtidigt måste inte betyda att den ena orsakar den andra. Både myggbett och värmeslag ökar på sommaren men bett orsakar inte överhettning.

Lösa antaganden
Hypoteser behövs för att driva forskningen framåt. Men forskningsrapporter måste vara tydliga med vad som faktiskt har visats, och vad som bara är antaganden som det återstår att bevisa.

Få försöksdeltagare
Tumregeln är att små kliniska prövningar (eller sällsynta händelser i stora prövningar) ger osäkra resultat och ibland visar helt fel. Ju fler observationer som görs, desto säkrare blir resultatet.

Snett urval
När försökspersoner bjuds in att delta i en vetenskaplig prövning ska urvalet vara representativt för den grupp som studien gäller. Ett snedvridet urval ökar risken för missvisande slutsatser.

Ingen kontrollgrupp
I kliniska prövningar ska försöksgruppen jämföras med en kontrollgrupp. Grupperna ska vara så lika som möjligt, utom just i fråga om den insats vars effekt man vill undersöka. Indelningen i försöks- och kontrollgrupp bör därför helst ske genom lottning.

Ingen blindning
För att jämförelsen mellan försöks- och kontrollgrupp ska bli rättvis, bör deltagarna inte veta vilken grupp de tillhör – de bör ”blindas”. På så sätt undviker man inverkan av förväntningar på insatsen. I en så kallad ”dubbelblind” studie hålls även forskarna ovetande tills mätningar och analyser är klara. Detta är särskilt viktigt i fråga om effekter som inte är objektivt mätbara.

Enstaka obekräftade fynd
För att vara säker på att forskningsresultat stämmer, bör de kunna upprepas i nya oberoende undersökningar. Starka påståenden kräver starka bevis. Nya, överraskande fynd måste som regel bekräftas innan man kan lita på dem.

Faktagranskning saknas
Referentgranskning, peer review, är en viktig del av forskningsprocessen. Utomstående forskare granskar och ifrågasätter studierna innan dessa får publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultat som inte har granskats på det sättet anses mindre tillförlitliga och kan vara felaktiga.

 

VETENSKAP & PRAXIS SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderingsprojekt vid systerorganisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Prenumerera på Vetenskap & Praxis: http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap–praxis/vetenskap-och-praxis2/

 

Källa: SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev