Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

Allergi

14 december 2021

Yrkesrelaterade allergiska reaktioner

Denna informativa artikel av Docent Ulf Örtengren, Göteborg, påvisar de allergena risker som finns i vår kliniska vardag, och hur du bäst undviker dem.
Artikeln beskriver även vilka material och arbetsmoment som kan medföra en ökad risk, i kliniken och i det tandtekniska laboratoriet.

Öka kunskapen och minska risken för yrkesrelaterad allergisk reaktion

BAKGRUND

Avvikande reaktioner (typ I och IV) mot dentala material förekommer bland tandvårdspersonal. Prevalensen anses dock låg och det dominerande problemet är irritativa kontakteksem (dermatit) på grund av frekvent handtvätt och bruk av handskar under längre tid utan byte.

Avvikande reaktioner mot dentala material är främst associerat med ohärdat metakrylatbaserat polymermaterial (till exempel bonding, komposit, kompositcement etc.) samt latex och nickel. Reaktioner förkommer också mot bland annat eugenol, samt kolofonium.

Fördröjd överkänslighet är den vanligast förekommande reaktionen och är orsakad av ohärdade polymerbaserade material, nickel etc.

Latex är mest associerad med (snabb överkänslighetsreaktion).

HUDREAKTIONER

Irritativt kontakteksem

Irritativt handeksem är vanligt förekommande i yrken där framför allt huden på händerna utsätts för hög påfrestning i form av frekvent handtvätt etc.

I en studie bland svenska tandläkare (n=3082) uppvisades en hög prevalens av torr och narig hud (45 %) och en 12 månaders prevalens av handeksem på 14 %. Detta är högre än hos normalpopulationen men jämförbart med andra vårdyrken. Det har framhållits att den totala belastningen (privat och på arbetet) av vattenkontakt är viktig för utveckling av irritativt handeksem. Hos övrig tandvårdspersonal som tandsköterskor, hygienister och tandtekniker rapporteras också risken vara större än hos normalbefolkningen.

Bland tandläkare har ingen könsskillnad avseende irritativa handeksem påvisats. Annars anses hudeksem vanligare hos kvinnor än män. Denna skillnad beror på olika exponering av exempelvis handtvätt och inte på biologiska skillnader i huden mellan kvinnor och män.

Allergiskt kontakteksem

Allergiskt kontakteksem (typ IV-allergi) orsakas av sensibiliserande ämnen (till exempel metakrylatmonomerer, nickel, gummikemikalier etc.). Denna typ av allergi är inte medfödd utan kan förvärvas genom upprepad kontakt med sensibiliserande substanser. Efter penetration av huden kan ämnena bilda hapten-komplex vilka kan aktivera T-cellsförsvaret.

Faktorer som påverkar risken:

 • hur ofta man utsätts för ämnet i fråga
 • exponeringens duration
 • ämnets potential att penetrera hud och bilda hapten-komplex med specifika proteiner (joner och andra reaktiva molekyler kan ha denna potential)

Om man blir sensibiliserad uppkommer symtomen inte momentant utan fördröjt vilket kan ta någon till flera timmar (fördröjd reaktion). Symtomen uppträder lokalt där man blivit utsatt för det ämne man är sensibiliserad för men fjärreaktioner förekommer till exempel vid nickelallergi.

SYMPTOM

 • rodnad
 • hudförändringar med blåsor och irritation, vilket ofta kliar
 • i sitt akuta stadium kan eksemet vara mer rodnat och fuktigt
 • det kroniska stadiet kännetecknas av torrhet och ökad keratinisering, vilket är samma kännetecken som vid irritativt kontakteksem

Symtomen kommer fördröjt och det tar tid att bli symtomfri. För att få diagnosen allergiskt kontakteksem krävs positivt lapptest samt exponering för ämnena i fråga. Behandlingen är, naturligt nog, att undvika det eller de ämnen som orsakar besvären, samt smörja med återfuktande krämer (utan parfymer). I undantagsfall kan kortisonkräm användas, dock alltid efter läkar-ordination.

Nickel anses vara det vanligaste kontaktallergenet. För metakrylatbaserade material har undersökningar visat på en prevalens av allergiskt kontakteksem på 1-3 % bland tandvårdspersonal.

IgE medierad allergisk reaktion (Typ I)

I tandvården är framför allt latex associerat med IgE medierad allergi (snabb överkänslighetsreaktion). Denna typ av reaktion är genetisk betingad (IgE-medierad) med en medfödd sensitivitet för att utveckla allergiska reaktioner.

Om man är sensibiliserad för ett ämne, sker reaktion snabbt vid kontakt genom histaminfrisättning från mastceller. Reaktionen kan vara lokal men också generella reaktioner förekommer.

SYMPTOM

 • rodnad
 • svullnad
 • andningsbesvär
 • astma
 • mag- och tarmbesvär
 • i värsta fall anafylaxi

Symtomen kommer snabbt men kan också avklinga relativt snabbt om ämnet avlägsnas och behandling sätts in med antihistaminer och, vid anafylaxi, adrenalin.

Personer med IgE-medierad allergi mot latex ska undvika detta ämne samt ämnen med likartade proteiner.

LUFTVÄGSREAKTIONER

Latex är, som nämnts, ett ämne som kan ge luftvägsreaktioner (typ I-allergi). När det gäller metakrylater kan de mer lättflyktiga metylmetakrylat (MMA) och 2-hydroxyetylmetakrylat (2-HEMA) ge slemhinneirritation. Mätningar har dock visat på koncentrationer i tandvårdsmiljön under den nivå som anses kunna utlösa denna typ av besvär.

Kunskapsläget när det gäller luftvägsbesvär hos tandvårdpersonal är oklart då inga större undersökningar utan endast endast fallrapporter redovisats. Det har dock påpekats att risken för tandtekniker kan vara något större på grund av ökad exponering för MMA.

Även om exponeringen för MMA kan vara låg och bruk av utsug hos tandtekniker reducerar risken, är metakrylater en potentiell risksubstans för uppkomst av luftvägsbesvär och försiktighet ska iakttas. På senare år har också ett samband mellan utvecklad allergiskt  kontakteksem och luftvägsbesvär diskuterats. I detta sammanhang har betydelsen av exponering av dammpartiklar (nanopartiklar) i samband med puts av polymera material uppmärksammats. Dessa partiklar är mycket små och kan lätt inandas trots munskydd. Med dessa kan följa ohärdade substanser som kan sensibilisera via luftvägarna. Risken minskar dock väsentligt om man arbetar med vatten vid puts och polering samt ordentligt utsug. Antalet publicerade studier har ökat men i dagsläget finns inga kliniska studier som uppvisar godtagbar evidens i ämnet.

Även andra dammpartiklar har uppmärksammats kunna ge irritativa luftvägsbesvär. Både keram- och metallpartiklar från slipning av protetiska konstruktioner kan utgöra ett problem främst för tandtekniker.

Prevalensen för sådana besvär är dock okänd i nuläget.

VANLIGA DENTALA RISKMATERIAL

Polymera material

Dentala polymera material är uppbyggda av organiska polymerkedjor förstärkta med filler eller fibrer, vilka vanligen är oorganiska. Det är i dagsläget den grupp av material som dominerar inom odontologi. Komposit och kompositcement, adhesiver och ljushärdande glasjonomer är alla polymera material, liksom protesbaser, bettskenor, avtagbar ortodontisk apparatur, många temporära material etc. Gemensamt för majoriteten av materialen är att de baseras på olika typer av metakrylatmonomerer. Dessa bildar efter härdning (polymerisation) polymerkedjor som binder samman materialen.

Monomererna är ofta difunktionella (kan reagera åt två håll) vilket gör att materialen tvärbinds. Även monomerer med fler bindningsmöjligheter förekommer.

Polymera material är komplicerade material som innehåller fler substanser, utöver monomerer, med allergen och/eller toxisk potential. När det gäller risken för patienter anses denna mycket låg även om både reaktioner och läckage av substanser förekommer. Mer studier inom området anses därför vara önskvärt.

Ohärdat polymert material anses som ett riskmaterial för tandvårdpersonal och som främst kan ge allergisk kontakteksem. Dessa material ska hanteras med försiktighet. Hudkontakt ska undvikas.

Latex- och vinylhandskar ska ej användas då monomerer snabbt penetrerar igenom dessa material. Även andra handskmaterial, som nitril, penetreras men långsammare.

Dubbla handskar ger bättre skydd.

Vid kontamination med ohärdat material bör alltid handskarna bytas.

Ljushärdning

När det gäller fyllningsterapi (komposit, adhesiver etc), sker polymerisation vanligen med hjälp av blått ljus. Initiatorer i materialen är känsliga för specifika våglängder inom det blå ljusets spektrum och tillsammans med aktivatorer startar de en reaktion och härdning sker genom sammankoppling av monomerer till polymerer. Ljushärdning ger ofta en hög konversionsgrad (antal omsatta dubbelbindningar) men är beroende av tid, ljuskällans kvalitet och intensitet (>500 mW/cm2), samt avstånd. Konversionsgraden i kompositmaterial har beräknats till mellan 60-70 % vid optimal ljushärdning. Eftersom det är antalet omsatta bindningar som räknas innebär detta inte att 30 % restmonomerer finns kvar. Man beräknar istället att ca 3 % restmonomerer finns i ett material vid 70 % konversionsgrad.

Tänk på att ljushärdning kan skada ögonen, använd därför alltid ögonskydd.

Kemisk härdning

Polymera material kan också härdas kemiskt genom blandning mellan en bas och en katalysator. Kemisk härdning är blandningsberoende och konversionsgraden kan vara lägre än vid ljushärdning men kan ökas om energi tillsätts som värme och eller tryck. Detta sker vid tillverkning av proteser och många material framställda på tandtekniska laboratorier vilket gör att konversionsgraden ofta är högre än vad man kan åstadkomma kliniskt, och restmonomerhalten låg.

Eugenol

Nejlikolja (eugenol) förekommer som reagens främst i temporära material där den exempelvis reagerar med zinkoxid, varvid zinkeugenolat bildas. Material med eugenol används fortfarande inom tandvården trots att effekterna som ett kontaktallergen är kända. Prevalensen när det gäller personalreaktioner är dock okänd.

Kolofonium

Detta är ett organiskt naturharts som framställs från terpentinbalsam från barrträd. I tandvården används det som ett adhesiv (lim) i en del fluorlacker samt tidigare i avtrycksmaterial av typen zinkoxideugenolpastor. Kolofonium är liksom eugenol ett känt kontaktallergen. Riskerna för arbetsrelaterade reaktioner har troligen minskat på grund av den minskade användningen av kolofoniuminnehållande avtrycksmaterial.

Nickel

Nickel är ett vanligt kontaktallergen och reaktioner uppkommer oftare hos kvinnor än män i normalbefolkningen. Detta beror på att nickel lätt bildar nickeljoner, men läckage av joner kan minskas om metallen passiviseras. Dock är valet av legeringsmetall viktigt. Som exempel anses nickelkrom som en sämre kombination i detta avseende.

För tandvårdspersonal kan användningen av rostfritt stål i instrument utgöra ett problem om instrumenten har autoklaverats många gånger och kanske är skadade eller av äldre datum. Detta kan öka risken för korrosion och jonläckage. I en undersökning av tandläkare konstaterades att 16 % av de totala antalet undersökta (n=191) hade nickelallergi.

Kobolt-krom

Kobolt-krom är idag en välanvänd metallegering i många dentala konstruktioner på grund av sin höga styvhet och sitt låga pris. Krom passiviserar effektivt kobolt genom bildande av kromoxid vilket anses stabilt. Dock innehåller kobolt-krom alltid spår av nickel, varför besvär ej kan uteslutas.

Problemet med kobolt-krom är att legeringen är hård och kräver mycket när det gäller slipning. När det gäller risker med slipdammet har detta potentiella problem uppmärksammats bland främst tandtekniker men inga undersökningar mer än fallrapporter finns i nuläget. Dock ska man påpeka att all slipning av dentala material bör ske med ordentliga utsug för att förhindra att partiklar andas in. Kliniskt sker detta med vatten om det är intraoralt eller i slipbox (för extraoral slipning) med utsug.

På det tandtekniska laboratoriet används avsedda sliputrymmen med ordentligt utsug. Riskerna med inandning av partiklar har uppmärksammats. Vid lasersintring av kobolt-krom finns risk för bildande av mycket farliga gaser som kan vara dödliga om ej optimalt utsug används varför materialet har ifrågasatts på EU nivå.

Latex

Latexproteiner ger främst IgE-medierad allergi och ska helst undvikas om möjligt. Tvärbindningssubstanser i handskar kan ge allergisk kontakteksem.

SLUTSATS

Hudbesvär i form av handeksem är vanligare bland tandvårdspersonal än hos normalbefolkningen. Våtarbete och användning av handskar under för lång tid utan byte är den största orsaken till irritativa kontakteksem. Allergisk kontakteksem mot dentala material förekommer, men i mindre omfattning och då främst mot ohärdade metakrylatbaserade material (komposit, adhesiver, kompositcement, basmaterial för proteser etc) samt nickel.

Handskar har visat sig ge endast kortvarigt skydd och ska bytas efter kontamination. Latex skall undvikas.

Även om de yrkesmässiga konsekvenserna är begränsade så kan besvären för den enskilda individen vara betydande. Prevention och utbildning har visat sig ge positiva effekter med minskad prevalens avseende kontakteksem. Se också rekommendationer nedan.

När det gäller luftvägsbesvär finns misstanke om att ohärdade flyktiga metakrylater kan ge besvär hos tandvårdpersonal. Dock är det vetenskapliga materialet begränsat. Detta gäller också risken avseende exponering för nanopartiklar, och för luftvägsbesvär i samband med exponering för slipdamm vid puts av metall, keramer och polymerer. Nödvändiga åtgärder såsom bra utsug och puts med vatten bör vidtas för att begränsa exponering.

REKOMMENDATIONER

 • Läs bruksanvisning och innehållsförteckning (MSDS)
 • Minimera exponeringstiden för ohärdat metakrylatbaserat material
 • Ta ej i ohärdat material om möjligt, använd non touch-teknik
 • Arbeta med skyddshandskar av god kvalitet. Undvik latex och vinyl
 • Byt handske direkt vid kontamination
 • Arbeta alltid med vattenkylning vid puts på patient
 • Arbeta med bra utsug vid slipning och puts extraoralt eller på laboratorium
 • Hantera överskottsmaterial på så sätt att ingen personal eller patient kan komma i kontakt med det ohärdade materialet
 • Sköt om din hud, smörj med oparfymerad mjukgörande kräm
 • Byt handskar ofta på grund av risken för irritativa handeksem
 • Använd återfuktande desinfektionsmedel
 • Regelbunden utbildning av personal och uppföljning av åtgärdsprogram
 • Skydda ögonen vid ljushärdning

Författare/källa: Docent Ulf Örtengren,  Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785