Konferens om tandtekniska arbeten

Läkemedelsverket arrangerar den 26 januari 2011 en endagskonferens om dentala material. Dentala material är bland de mest använda ersättningarna för biologisk vävnad. Den snabba introduktionen av nya och komplexa dentala material är ett växande problem ur hanterings- och biverkningssynpunkt.

Dag: onsdag 26 januari 2011
Tid: 09.30 -16.00
Plats: Läkemedelsverket, Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Sista anmälningsdag: 22 december 2010
Anmälan: FULLBOKAD!

Kaffe och lunch ingår, ingen deltagaravgift.

Preliminärt innehåll:

 • Resultatet av Läkemedelsverkets granskning av tandkronor
 • Läkemedelsverkets granskning av tandtekniska laboratorier
 • Specialisttandläkare Karin Ekblom presenterar sin utvärdering av kron- och broprotetik framställda i Sverige och Kina,
 • Legala förutsättningar för verksamheten vid de tandtekniska laboratorierna
 • Krav på tandtekniska material och produkter
 • Tandläkarens ansvar
 • Tandtekniska laboratoriets ansvar
 • Samverkan mellan tandläkare och tandtekniker
 • Upphandling av tandtekniska tjänster
 • Biverkningsrapportering för dentala material och produkter
 • Diskussion med inledning av Tandläkarförbundet och Tandteknikerförbundet


Föreläsarna
är experter inom sina områden bland annat från myndigheter, professionen och branschorganisationer.

Målgrupp är alla som på olika sätt är yrkesmässigt inblandade i tandtekniska arbeten, till exempel tandläkare, tandvårdpersonal, tandtekniker, beställare av tandtekniska tjänster, tillverkare och myndigheter.

Bakgrund

Dentala material är bland de mest använda ersättningarna för biologisk vävnad. Dentala material räknas som medicintekniska produkter och tandtekniska arbeten som specialanpassade medicintekniska produkter. Exponeringen för dentala material är långvarig och det är välkänt att biverkningar förekommer, både lokala reaktioner och mera ospecifika allmänna reaktioner.

Importen av tandtekniska arbeten från länder utanför EU har ökat. Detta har skapat en osäkerhet i branschen och rest frågor om de tandtekniska arbetenas kvalitet samt innehåll. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Socialstyrelsen/Kunskapscentrum för Dentala Material undersökt och jämfört ett antal metallbundna kronor tillverkade vid tandtekniska laboratorier i Sverige och Kina. Laboratorieanalyser av ingående material har utförts, kronornas kvalitet har granskats liksom dokumentation.

Läkemedelsverkets inspektioner av tandtekniska laboratorier i Sverige har visat att kunskapen om regelverkets krav i de flesta fallen är bristfällig. Brister finns t.ex. när det gäller spårbarhet. Patienter, som önskat ta del av spårbarhetsdokumentation för sina tandtekniska arbeten, har således inte lyckats få ut denna från vare sig behandlande tandläkare eller det aktuella tandtekniska laboratoriet. Spårbarhet av ingående material i det tandtekniska arbetet är av största vikt vid utredning av allergiska eller toxiska reaktioner.

Läkemedelsverkets granskningar visar att det finns behov av att klargöra ansvarsfördelning mellan tandläkaren och det tandtekniska laboratoriet. Samarbetet mellan tandläkare och tandtekniskt laboratorium måste därför utvecklas. Vidare måste rutinerna för upphandling av tandtekniska tjänster stramas upp så att kraven i regelverket uppfylls.