Digitalt Online

Diplomkurs Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet

En ny föreskrift om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring trädde i kraft 2018 (HSLF-FS 2017:77). Utbildningen innehåller mål som är gemensamma för alla specialiteter (SÖ). Denna kurs är avsedd att täcka målen för SÖ 2 och SÖ 6 som innefattar samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet. I samhällsodontologin beskrivs tandvårdens förutsättningar i samhället, hälsoläget i olika befolkningsgrupper och åtgärder som kan främja en mer jämlik hälsa och livskvalitet. En nyhet är att kunna tillämpa lagar och författningar som gäller för specialisttandvården.

Kursplan

 • Begreppet hälsa och dess bestämningsfaktorer
 • Metodik och biostatistik i epidemiologin
 • Munhälsan i Sverige, Norden och i världen
 • Nationella vårdriktlinjer och kvalitetsregister i tandvården
 • Tandvårdens organisation, finansiering och rättslig reglering
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Ojämlik hälsa – perspektiv socioekonomi, utsatthet, funktionsnedsättning, mångkultur
 • Våldsutsatthet
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättskällor och hierarki
 • Patientens och tandläkarens rättsliga ställning – självbestämmande, integritet och personligt yrkesansvar
 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 20 apr - 23 apr   2021
 • Pia Gabre, övertandläkare, docent, Uppsala, Patricia De Palma, övertandläkare, med dr, Karolinska Institutet, Åsa Witkowski, verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset, Oskar Höllgren, jurist för Institutet för Medicinsk Rätt AB
 • Sveriges Tandläkarförbund