Göteborg, Hotel Riverton

Juridik inom tandvården – vad behöver jag kunna?

Den här kursen ger en översikt över de mest centrala lagarna inom tandvårdens område, och de skyldigheter som gäller för tandvårdspersonal. Under kursdagen kommer vi, i föreläsnings och diskussionsform, översiktligt att gå igenom de mest centrala regleringarna av hur tandvård ska utföras, och exemplifiera med färska avgöranden från framför allt IVO och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

  • Tandvårdens aktörer och regelverk: Vem är hälso- och sjukvårdspersonal? Vad gör IVO, Socialstyrelsen och HSAN m.fl.
  • Patientsäkerhet och Lex Maria
  • Sekretess och tystnadsplikt
  • Journalföring och dokumentation
  • Under kursdagen kommer följande lagar och regler att beröras: Tandvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Patientdatalagen, Socialstyrelsens och IVO:s föreskrifter och allmänna råd om bl.a. journalhantering, Lex Maria-anmälan, delegering, läkemedelshantering, hygien m.fl.


Alla kurser från
STF

  • 20 mar 2020
  • Karin Engtröm, jurist, Malmö
  • Sveriges Tandläkarförbund