Malmö, Quality Hotel View

Psykologi och psykiatri för tandvårdsteamet

Kursen lyfter fram den psykologi bl a människokännedom, beteenden och upplevelser ochden psykiatri som behandlar olika psykiska sjukdomar och dess botande vilka är av nytta fördig i ditt arbete inom tandvården. Vad ska vi iaktta vid det odontologiska mötet och omhändertagandetav patienter med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar eller tillstånd?

  • Första kursdagen fokuserar på vanliga problem som egentligen inte behöver vara ”sjuka”. Allt ifrån oro, rädsla till olika ångestsyndrom behandlas. Behandlingens betydelse samt tips och råd i konsultationsteknik och hur man får till ett bra möte.
  • Andra dagen inleds av en gästföreläsare som tar upp tandvårdsrädsla samt mötet med den yngre patienten. Sedan behandlas tyngre problematik, som olika former av psykos, allvarliga depressioner och bipolär sjukdom. Funktionsnedsättningar som ADHD, autism och utvecklingsstörning. Avslutningsvis behandlas temat kropp och själ. Kan själen i vissa lägen ”sitta i tänderna”?
  • Deltagarna ska utföra visst förarbete i form av att sända in en problematik, vilken kan vara ett patientfall som man brottas med inom detta område som blir föremål för diskussion under kursen. Kursledare är överläkare Herman Holm som arbetar inom vuxenpsykiatrin och är en van och mycket uppskattad föreläsare och presentatör. Han kommer också att ha en del gäster med i programmet.


Alla kurser från
STF

  • 18 nov - 19 nov   2020
  • Herman Holm, överläkare, specialist i psykiatri, Malmö
  • Sveriges Tandläkarförbund