Göteborg, Hotel Riverton

Samverkan tandvården och sjukvården

Hälso- och sjukvården och tandvården är på regional nivå överens inom vilka områden de behöver samverka mer. Det rör sig till exempel om patienter med diabetes, äldre personer, smärtpatienter, personer med ätstörningar och refluxsjukdom samt patienter med sömnapné m fl. Kursen vänder sig till primärvården och tandvården och ger exempel på hur interprofessionell samverkan för effektivt omhändertagande och prevention kan uppnås. Aktuell forskning visar att försämrad munhälsa kan ha samband med flera allmänsjukdomar och tillstånd. Socialstyrelsen har lämnat sin slutrapport från uppdraget att kartlägga och analysera hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. En tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning och förslag på hur samverkan kan förbättras för ett effektivt omhändertagande har framhållits.

  • Socialstyrelsens aktuella slutrapport
  • Medicinsk screening inom tandvården
  • Vetenskapskoll; finns det samband att bry sig om
  • Olika karaktär av samband och samverkan
  • Fallgenomgång då samverkan kan leda till ett effektivt omhändertagande


Alla kurser från
STF

  • 19 mar 2020
  • Emma Frans, författare, vetenskapsskribent, folkbildare, forskare och doktor i medicinsk epidemiologi, Fredrik Carlstedt, specialist allmänmedicin, medicine doktor, Göran Friman, tandläkare, medicine doktor, Peter Lundholm, tandläkare, sakkunnig vid Socialstyrelsen
  • Sveriges Tandläkarförbund