Kvalitetssäkra patientjournalen

STHF vill med denna skrift förtydliga tandhygienistens ansvar,
samt peka på vikten av att tydligt och korrekt sätt skriva
patientjournal.