Ledningssystem ISO 9001 och FR2000

ledningssystem_play

Ledningssystem ISO 9001 och FR2000

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.[1]

ISO 9001 åtta principer

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001, kan organisationen anlita en extern oberoende part (t.ex. ett ackrediterat certifieringsorgan) för att göra en revision och kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter kan certifieringsorganet utfärda ett certifikat. Certifikatet gäller en fastställd period varefter det måste förnyas.

Källa: Wikipedia
Andra verksamhetsledning system:

FR2000

Ett ledningssystem för alla organisationer, både stora och små som bl.a. uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Fler och fler organisationer får krav från kunder och andra intressenter att de skall ha kvalitetssystem och miljöledningssystem. Men det finns också andra delar av verksamheten som behöver styras, till exempel kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Lösningen är ett integrerat ledningssystem!

Ett integrerat ledningssystem FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen skall kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetens”.

Källa: www.fr2000.se