Myndigheter

sbu.gif
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) genomför utredningar om det vetenskapliga stödet för olika åtgärder, som utföres i samband med diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd inom medicinen och odontologin. Syftet  är att visa på vilka åtgärder i vården som gör störst nytta för patienten och hur hälso- och sjukvården, samt tandvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt. För närvarande pågår följande utvärderingar av odontologiskt intresse.

 

logo_socialstyrelsen.gif

Kunskapscenter för Dentala Material

 

 

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV Tandvårds- och Läkemedelsverket

TLV hette tidigare Läkemedelsförmånsnämnden, LFN.

Ny webbadress – www.tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 55, 171 11 Solna
Telefon: 08 568 420 50
Fax: 08 568 420 99
E-post: registrator@tlv.se

 

 

lakemedelsverket.gif

Läkemedelsverket

 

 

niomlogo.jpg

 

NIOM – Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer – er en allmennyttig organisasjon underlagt Nordisk Ministerråd (NMR). NIOM skal være et kompetanse- og rådgivningssenter innen området dentale biomaterialer for de nordiske helsmyndigheter, tannhelsepersonell og publikum. Instituttet er finansiert av de nordiske helsemyndighetene og av eksterne midler fra oppdrag og materialprøving.

www.niom.no