Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

27 mars 2011

Aktuella frågor om tandvård på Riksdagens bord

Undrar du vilka och hur tidplanen ser ut för de olika tandvårdsförslagen ser ut?

 • Särskilt stöd för personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder som har ett ökat behov av tandvård. Arbetsgruppen som föreslår ett tvådelat selektivt stöd räknar med att reformen skall träda i kraft den 1 juli 2012.

 • Den slutliga versionen för de Nationella riktlinjerna för vuxentandvård med rekommendationer inom sju områden: patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik. beräknas vara klar under våren 2011.

 • Kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer (Barnombudsmannen rapporterar [BR2010:02] Tandvården och barn som far illa).

 

Alla aktuella och pågående arbeten kring tandvårdsfrågor i riksdagen:

 

I april 2008 godkände riksdagen regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145). Den nya tandvårdsreformen trädde i kraft den 1 juli 2008 och består dels av ett allmänt tandvårdsbidrag i vårdförebyggande syfte, dels ett nytt skydd mot höga kostnader. Regeringens ambition med reformen är att via det allmänna tandvårdsbidraget bibehålla en god tandhälsa hos individer med små tandvårdsbehov samt via högkostnadsskyddet möjliggöra för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Det årliga bidraget på 150 kr per person kan sparas och ackumuleras under två år och därmed leda till en undersökning som rabatteras med 300 kr. För åldersgrupperna 20–29 år samt 75 år och äldre är det årliga bidraget 300 kr.

Enligt gällande mål för tandvården ska det statliga tandvårdsstödet stimulera den vuxna befolkningen till regelbundna tandvårdsbesök i förebyggande syfte möjliggöra att patienterna med de största tandvårdsbehoven får en kostnadseffektiv vård efter vars och ens behov och till en rimlig kostnad.

Regeringen tillsatte våren 2009 en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett särskilt stöd för personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har ett ökat behov av tandvård. Målgrupperna för uppdraget är t.ex. personer med svårinställd diabetes, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, neurologiska skador och sjukdomar, personer som är immunsupprimerade samt psykiskt funktionshindrade personer. Läkemedelsbehandling kan också påverka tandhälsan negativt. I december 2010 presenterade arbetsgruppen sina förslag i departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42).

För att möta de olika behoven föreslår arbetsgruppen ett tvådelat selektivt stöd. Den första delen består av ett särskilt tandvårdsbidrag inom ramen för det statliga tandvårdsstödet knutet till betalning av förebyggande tandvårdsåtgärder. Bidraget riktas till den stora gruppen personer som får ökad risk för försämrad tandhälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och där risken kan minskas genom förebyggande tandvård. Syftet är att bidraget ska uppmuntra till förebyggande tandvård och egenansvar. Den andra delen av det selektiva stödet innebär att personer som får stora tandvårdsbehov som följd av långvarig sjukdom och funktionsnedsättning och där förebyggande tandvård inte är tillräckligt ska få sina behov tillgodosedda genom tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Målet med stödet är att undanröja ekonomiska hinder för att dessa utsatta personer ska få sina tandvårdsbehov tillgodosedda. Arbetsgruppen föreslår att reformen träder i kraft den 1 juli 2012, och kostnaderna beräknas uppgå till högst 500 miljoner kronor per helt år.

Sedan den 1 juli 2008 är det s.k. tandhälsoregistret under uppbyggnad hos Socialstyrelsen. På sikt kommer detta att kunna svara på frågor som hur tandhälsan utvecklas över tiden, vilka samband som finns mellan oral hälsa och sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, hur läkemedel påverkar muntorrhet och karies samt om det finns regionala, socioekonomiska och demografiska skillnader i tandhälsa.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer för tandvården. En preliminär version av Nationella riktlinjer för vuxentandvård presenterades i oktober 2010. I dessa ges rekommendationer inom sju områden: patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik. Den slutliga versionen beräknas vara klar under våren 2011.

Socialstyrelsen har sedan 2006 regeringens uppdrag att fördela medel till kunskapsutveckling och metodutveckling samt att förbättra diagnostik, behandling och bemötande av patienter vars hälsoproblem förknippas med amalgam eller andra dentala material. Kunskapscentrum för dentala material (KDM) inom Socialstyrelsen sammanställer och sprider vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning till tandvården och sjukvården. De kunskapsöversikter som KDM tagit fram finns bl.a. på centrumets webbplats (http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/dentalamaterial).

Regeringen gav 2008 Försäkringskassan i uppdrag att samordna ett utvärderingsprogram för reformeringen av det statliga tandvårdsstödet. Utvärderingen ska i ett första steg gälla prisutveckling, besöksfrekvens, effekterna av skyddet mot höga kostnader samt en särskild utvärdering av implantatbehandlingar. I ett andra steg ska en utvärdering av olika ersättningsformer inom tandvården genomföras. Försäkringskassan lämnade i december 2009 en delrapport i vilken det bl.a. konstateras att en majoritet av patienterna med låg tandvårdskonsumtion har fått lägre kostnader än tidigare. En andra delrapport lämnades i maj 2010; uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2011.

Försäkringskassan har startat en elektronisk prisjämförelsetjänst för att på ett enklare sätt möjliggöra jämförelser av olika vårdgivares priser. SKL har startat en tandvårdsrådgivningstjänst på Internet som nås via Sjukvårdsrådgivningens webbplats (www.1177.se). I december 2009 lämnade regeringen ett uppdrag till SKL att i en förstudie klarlägga förutsättningarna för att integrera Försäkringskassans elektroniska prisjämförelsetjänst med Sjukvårdsrådgivningens tandvårdsrådgivningstjänst. Förstudien redovisades den 5 mars 2010 av Inera AB (f.d. Sjukvårdsrådgivningen AB) och visade att den nuvarande lösningen hade omfattande utvecklingsbehov och att det fanns flera synergieffekter med att flytta prisjämförelsetjänsten från Försäkringskassan till Inera AB. Tjänsten kan bl.a. integreras med övrig tandvårdsinformation och frågetjänst på www.1177.se. Regeringen gav i juni 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut medel till SKL för att myndigheten i enlighet med förstudien skulle utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård. Tjänsten ska vara leveransklar i januari 2012.

I november 2010 presenterade barnombudsmannen (BO) en kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer (Barnombudsmannen rapporterar [BR2010:02] Tandvården och barn som far illa). Kartläggningen visar på stora skillnader mellan olika landsting när det gäller hur många kliniker som gjort orosanmälningar till socialtjänsten. Klinikerna kontaktar endast undantagsvis socialtjänsten när ett barn trots upprepade kallelser uteblir helt från tandvårdsbesök. En majoritet av klinikcheferna bedömer att deras personal har behov av ytterligare stöd för att kunna agera när de möter barn som de misstänker har blivit utsatta för våld och övergrepp, omsorgssvikt eller dental försummelse.

Den 27 december 2010 begärde barnombudsmannen i en skrivelse (dnr 9.2:1122/10) till statsrådet Maria Larsson bl.a. att lagstiftaren skulle förtydliga 14 kap. 1 § socialtjänstlagen så att det uttryckligen framgår att tandvården omfattas av bestämmelsen samt att regeringen i högskoleförordningen skulle införa en bestämmelse om att det för läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeexamen krävs att studenten har kunskap om hur man upptäcker barn som far illa.

Vill du läsa mer om motionsyrkanden om det statliga tandvårdsstödet, metallrelaterade skador m.m. samt utbildning av tandvårdspersonal, utskottets förslag, etc. se källa ››

Källa: Sveriges Riksdag

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785