Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

27 maj 2014

Alla SKALL-krav måste vara uppfyllda!

Dental24: Greger Oxhammar guidar i juridikens djungel. Upphandlingen av tandtekniska tjänster i Folktandvården Stockholms län AB görs inte om. Kammarrätten i Stockholm har nu avgjort det mål som gällde undertecknande av en särskild bilaga 10 som hade bifogats anbudet. Anbudsgivaren hade tidigare överklagat till Förvaltningsrätten men fått avslag.

Kammarrätten i Stockholm har nu avgjort det mål som gällde undertecknande av en särskild bilaga 10 som hade bifogats anbudet. Anbudsgivaren hade tidigare överklagat till Förvaltningsrätten men fått avslag.  Överklagandet avslogs den 12 maj 2014 av Kammarrätten i Stockholm. Samtidigt upphörde det interimistiska beslutet att upphandlingen inte kunde avslutas. Om Kammarrättens dom inte överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen – eller prövningstillstånd inte meddelas vid ett överklagande – kan avtalen börja tecknas med de anbudsgivare som godkänts och accepterats i utvärderingen.

Vad gällde målet egentligen? Enkelt uttryckt – en anbudsgivare måste uppfylla samtliga skall-krav och de vet alla dentallaboratorier.  Men så enkelt var det inte i detta fall. Förvaltningsrätten och Kammarrätten hade även en annan fråga att bedöma. Av förfrågningsunderlaget  framgick nämligen att det dels skulle bifogas en bekräftelse elektroniskt av anbudet, och det gjordes, och dels att anbudsgivaren ytterligare en gång elektroniskt skulle bekräfta anbudet genom att bifoga en bilaga 10 undertecknad av behörig firmatecknare. Det finns i förfrågningsunderlaget även en hänvisning mellan den första bekräftelsen och den andra. Bilagan 10 bifogades korrekt, men saknade underskrift. Det räckte med andra ord inte att den första bekräftelsen av anbudet förelåg och var korrekt utförd, och att även bilagan 10 fanns med i anbudet.

Mot den här bakgrunden meddelade Kammarrätten s.k. prövningstillstånd, d.v.s. domstolen beslutade att pröva om Förvaltningsrättens dom var riktig. Det var därför inte självklart att Kammarrätten skulle komma fram till samma avgörande som Förvaltningsrätten hade gjort.

I Kammarrättens dom skriver domstolen bl.a. att det varit okey enligt LOU att Folktandvården krävde ”att anbudet ska undertecknas av behörig firmatecknare och bifogas anbudet”. Kammarrätten hänvisade till en dom meddelad av Kammarätten i Jönköping. I det målet hade anbudsgivarens VD undertecknat anbudet, men ansågs inte vara behörig firmatecknare. Det är en annan sak när anbudet visserligen är undertecknat men av fel person/personer. Det är en juridisk fråga om bilagan är undertecknad av obehörig firmatecknare. Å andra sidan har Kammarrätten i Göteborg kommit fram till motsatt uppfattning i ett likadant fall. Där slutade det med att VD:n ansågs vara behörig firmatecknare så rättspraxis är motstridig.

Som jag ser det har Kammarrätten inte prövat innebörden av att bilagan 10 inte alls varit undertecknad, trots att bilagan varit med och trots att anbudet är bekräftat elektroniskt på annat sätt.

Om Kammarrätten i Stockholm hade gått strikt på att skall-kraven ska vara uppfyllda, hade det räckt som argument för att inte ändra Förvaltningsrättens dom att bilaga 10 inte var undertecknad. Det hade inte spelat någon roll om den uteblivna namnteckningen kan ha tillhört en behörig firmatecknare, eller någon som överhuvudtaget saknat behörighet att under-teckna anbudet. Samma negativa avgörande hade det självklart blivit om bilagan 10 inte alls bifogats anbudet. Men i det här fallet finns den med, och dessutom i förening med en annan bekräftelse av anbudet. Anbudsgivaren kan mycket väl vara behörig att lämna anbud, men kan av t.ex. glömska eller missförstånd inte ha undertecknat bilagan 10.

Jag tycker att frågan borde prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten nappade på det här ärendet genom att bevilja prövningstillstånd. Det borde ha viss betydelse. I skrivande stund har Kammarrättens avgörande inte vunnit laga kraft. Det återstår att se om domen blir överklagad, och om Högsta Förvaltningsdomstolen i så fall meddelar prövnings-tillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd lämnas om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som ledning för hur andra liknande fall skall bedömas. Det passar bättre för en prövning på vilka grunder en anbudsgivare ska anses ha behörighet som firmatecknare eller inte, men den saken är inte prövad i detta mål. Om Högsta Förvaltnings-domstolen skulle tycka att Kammarrätten borde ha dömt på ett annat sätt – om Kammarrätten hade prövat den uteblivna namnteckningens avgörande betydelse för anbudets giltighet i sak – så räcker nog inte det heller. Men säker är jag inte.

Vad kan branschen lära sig av denna dom? Inget nytt, utan kom ihåg samma sak som tidigare: Alla skall-krav måste vara uppfyllda. Var mycket noggrann och sök hjälp vid minsta osäkerhet om ifyllandet av anbudshandlingar !

Greger Oxhammar

F.d. VD Dentallaboratoriernas Service AB

Bilaga: Dom i Kammarrätten

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev