Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Tandvårdsstöd

24 november 2023

Försäkringskassan vill avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassan anser att MyDentist har åsidosatt sina skyldigheter inom statligt tandvårdsstöd. Därför vill Försäkringskassan avansluta bolaget från systemet för statligt tandvårdsstöd i slutet av december. Ett beslut som MyDentist ifrågasätter. Bolaget kommer att överklaga beslutet till i första hand Försäkringskassans omprövningsenhet och i andra hand till domstol. För att säkerställa att någon avanslutning inte sker innan ärendet slutligt har avgjorts kommer MyDentist även att begära att Försäkringskassans beslut tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Försäkringskassan grundar sitt beslut om avanslutning på två orsaker: antalet förfrågningar som MyDentist har gjort mot systemet för statligt tandvårdsstöd samt volymen av återbetalningar av tidigare utbetald ersättning som MyDentist erhållit i sin verksamhet.

– Vi ser att vi har haft brister inom de områden som Försäkringskassan grundar sin avanslutning på, men ser inte att dessa proportionellt är i närheten av Försäkringskassans påföljd. I dialog med Försäkringskassan har vi visat att vi vidtagit kraftfulla åtgärder och vi har dessutom tydliga, objektiva förklaringar till de brister som funnits. Baserat på den fakta vi presenterat vad avser Försäkringskassans påpekanden samt de åtgärder vi genomfört är detta ett mycket överraskande beslut. Vidare anser vi att beslutet inte står i proportion till de påpekanden som Försäkringskassan gjort. Vi kommer att överklaga beslutet och är övertygade om att en objektiv bedömning av fakta kommer landa i samma slutsats, säger Almir Karahodza VD på MyDentist.

De två orsakerna som Försäkringskassan grundar sitt beslut utifrån anser MyDentist att man kraftfullt har agerat på och har förklaringar till.

Avseende synpunkten på antalet förfrågningar till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd anser MyDentist att det finns två tydliga förklaringar som pekar mot att systemet inte använts på felaktigt sätt. I samband med att MyDentist bytte mellan två etablerade journalsystemsleverantörer skedde automatiska förfrågningar när patientregistret överfördes från det gamla journalsystemet till det nya. I samband med att Försäkringskassan påpekande antalet förfrågningar i systemet utvecklade MyDentist tillsammans med journalsystemsleverantören en teknisk lösning för att manuellt kunna stänga av funktionen. Denna funktion implementerades av MyDentist och finns nu tillgänglig för samtliga journalsystemleverantörens vårdgivarkunder.

– Många av de stora journalsystemsleverantörer, så som Opus, Frenda och Muntra, som vi varit i kontakt med gör automatiskt förfrågningar mot Försäkringskassan, och flera har gjort så under många år, när en patient hanteras i systemet. Den nya tekniken medför naturligt många fler slagningar eftersom exempelvis adressändringar eller registrering av ny patient automatiskt genererar en förfrågan till Försäkringskassans system. Detta är därmed ett branschproblem när Försäkringskassan anser att det på grund av journalsystemens utformning blir för många slagningar, menar Almir Karahodza.

Försäkringskassans andra påpekande avseende MyDentist användande av systemet för statligt tandvårdsstöd är kopplat till fyra anställda hos en av MyDentist underleverantörer. Felaktigt gjorde dessa fyra personer förfrågningar i systemet som tydligt utgjorde ett avtalsbrott i förhållande till avtalet med MyDentist. När MyDentist, genom Försäkringskassan, fick kännedom om incidenten avslutade MyDentist omgående samarbetet med underleverantören. MyDentist har tagit dessa felaktiga förfrågningar på största allvar och genomfört en intern utredning samt i övrigt vidtagit kraftiga operativa åtgärder. Detta för att säkerställa att något liknande inte ska kunna upprepas. Den interna utredningen har visat att inga patientuppgifter har sparats eller röjts för någon utomstående vid de felaktiga förfrågningarna i systemet för statligt tandvårdsstöd och avser inte MyDentist patienter.
MyDentist hanterade incidenten i enlighet med de processer som finns vid en personuppgiftsincident och anmälde händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som ansvarar för att skydda svenska medborgares personuppgifter. IMY har utrett händelsen och lagt ned ärendet i augusti i år utan åtgärd.

Det andra området Försäkringskassan haft synpunkter på avser volymen av återbetalningar för tidigare utbetald ersättning genom Försäkringskassans efterhandskontroller. Frågan om återbetalningar för tidigare utbetald ersättning är viktig för MyDentist och ett område som bolaget kontinuerligt arbetar med att förbättra, då man aldrig kan vara nöjda förrän den siffran är på noll.

– Som vårdgivare får vi ersättning från Försäkringskassan för den vård vi utför. Sedan gör Försäkringskassan stickprovskontroller så kallade efterhandskontroller. Dessa görs utifrån Försäkringskassans uppsatta algoritmer som exempelvis tittar på nya vårdgivare, stora behandlingar, behandlare med tidigare återtag etcetera. Vi som vårdgivare har sedan bevisbördan för att begärd ersättning stämmer, säger Almir Karahodza.

I samband med Försäkringskassans påpekande tog MyDentist in och analyserade statistik från Avdelningen för Ledningsstöd och Analys vid Försäkringskassan. Sammanställningen visar att MyDentist volym för återtag är lägre än genomsnittet för tandvårdsbranschen, samt att 86% av alla kontrollerade vårdgivare under 2022 fick återbetala hela eller delar av sin tidigare utbetalda ersättning från Försäkringskassan. Samma genomlysning visar att 62% av samtliga kontrollerade ärenden 2022 resulterade i någon typ av återkrav från Försäkringskassan. Motsvarande siffra för MyDentist är enligt Försäkringskassans beslut 56%, dvs. lägre än genomsnittet för de cirka 800 vårdgivare inom tandvårdsbranschen som fått en efterhandskontroll.

Försäkringskassan skriver i sitt PM:2023:5 att 6,3% av de totala utbetalningarna av statligt tandvårdsstöd är felaktiga, vilket årligen motsvarar 430 miljoner kronor. Återkraven från Försäkringskassan genom efterhandskontroller uppgår till cirka 40 miljoner kronor per år. Dessa kommer från knappt 30 000 efterhandskontroller fördelat på cirka 800 vårdgivare. Detta innebär enligt Avdelningen för Ledningsstöd och Analys vid Försäkringskassan att varje vårdgivare som blir kontrollerad får i snitt 35 efterhandskontroller var av 62% innebär en återbetalning.

– MyDentist som vårdgivare har högt ställda krav och mål avseende att minimera återbetalningar. Varje återbetalning är en för mycket och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra rutiner och processer för att snabbt närma oss målet att helt eliminera dem i vår verksamhet. Att vi är bättre än det kontrollerade genomsnittet i tandvårdsbranschen är inte bra nog, men det är där vi är nu och vår ambition är tydlig. I vår mening saknar Försäkringskassan både tillräckliga skäl och det står inte i proportion att avansluta MyDentist från det statliga systemet för tandvårdsstöd baserat på volymen av återtag i verksamheten. I stället är det igen ett branschproblem som vi tillsammans måste föra en dialog kring för att tillsammans bli bättre, säger Almir Karahodza.

MyDentist behandlar idag tusentals patienter varje månad för en bättre munhälsa. Konsekvenserna av att avansluta MyDentist från systemet för statligt tandvårdsstöd skulle slå direkt mot tillgången till kvalitativ tandvård i Sverige. Redan idag är det långa vårdköer till tandvård och i många städer är det svårt att ens få akuttider. Att avansluta en av de största aktörerna i Sverige skulle få stora konsekvenser där patienterna dessvärre är de största förlorarna.

– Vi tar Försäkringskassans påpekanden på allra största allvar och uppmuntrar till att vi och andra aktörer i branschen granskas. Vi tycker dock att Försäkringskassans beslut är oerhört olyckligt då den problematik som anförs som grund till beslutet inte är bolagsspecifik för MyDentist, utan där MyDentist tvärtom visar sig vara bättre än branschens genomsnitt och proaktivt arbetat för att förbättra processer och rutiner på ett sätt som ska gagna hela branschen. Det känns också olyckligt att de kraftfulla åtgärder vi genomfört internt inte har noterats av Försäkringskassan, trots att vi löpande har efterfrågat en dialog med dem. Vi kommer att överklaga beslutet i domstol och välkomnar en oberoende och faktabaserad granskning. Med den är övertygade om att MyDentist kommer fortsätta vara anslutna till det statliga systemet för tandvårdsstöd, avslutar Almir Karahodza.

 

MyDentist är ett av Sveriges största tandvårdsföretag som bedriver verksamhet på 12 kliniker i Sverige från Malmö i söder till Falun i norr med en omsättning på över 200 miljoner. Hos MyDentist arbetar sammanlagt över 200 personer vara av mer än 90 tandläkare och tandhygienister med att tillhandahålla högkvalitativ tandvård till allmänheten.

Tandvården på de 12 klinikerna omfattar allt från regelbundna kontroller och blekning till specialisttandvård. MyDentist har sedan starten 2016 hjälpt över 160 000 patienter till en bättre munhälsa. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och verksamhetens omfattning väntas öka ytterligare de kommande åren framför allt tack vare den stora efterfrågan på företagets tjänster från allmänheten på de orter man valt att etablera sig. På flera av de orter där MyDentist idag bedriver verksamhet, däribland Borlänge, Falun och Kalmar, var underskottet av tandläkare och tandhygienister så stort att det knappt gick att ställa sig i kö till en tandläkarmottagning innan MyDentist etablerade verksamheter där. Om Försäkringskassans beslut om avanslutning blir verklighet blir konsekvenserna extra allvarliga för patienter som står under behandlingar på dessa orter.

Källa: MyDentist

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev