Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

30 oktober 2013

Fråga och svar till statsrådet Maria Larsson ang Äldres mun- och tandhälsa

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att äldre ska få den hjälp med mun- och tandhälsa de behöver, från Eva Olofsson (V)?

Dåligt borstade tänder och dålig munhälsa kan leda till undernäring och till och med dödliga sjukdomar för den som är gammal och hjälplös, visar forskning. Men det är svårt att få hjälp. Mun och tänder är till exempel inget som alla kommuner intresserar sig för när man bedömer äldres behov av hjälp. I en undersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund framgår att i en av tre kommuner tas munhälsan sällan eller aldrig upp vid bedömning av en äldre eller sjuk persons behov av hjälp i hemmet. Samtidigt upplever 77 procent av dem som bedömer behovet av hjälp i hemmet att det är vanligt att sköra och sjuka hemmaboende äldre har tandvårdsproblem eller svårt att själva sköta sin munhygien. Tandläkarförbundets studie är en uppföljning av den undersökning förbundet gjorde 2011 i landets kommuner.

Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, säger med anledning av den nya undersökningen: ”Vi tandläkare är mycket oroade över att ingen förbättring skett på två år. De äldres munhälsa är som en tickande bomb. Fler blir äldre och fler av dem har protetik och implantat i munnen som är svåra att sköta när motoriken blir sämre.” Samma oro har förts fram från pensionärsorganisationerna.

 

”Stadsrådet Maria Larsson (KD) svarar:

2013/14:43 Äldres mun- och tandhälsa

Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att äldre ska få den hjälp med mun- och tandhälsa de behöver?

Målet för tandvården, som anges i Tandvårdslagen (1985:125), är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. I samma lag regleras landstingens ansvar att erbjuda tandvård. Landstingen ansvarar, enlig tandvårdslagen, även för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt till dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över tandvården så att regleringen på området efterföljs.

Regeringen har under de senaste tre åren genomfört en satsning för de mest sjuka äldre som totalt beräknas uppgå till cirka 4,3 miljarder kronor under innevarande mandatperiod. Satsningen syftar till att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. De statliga medel som avsätts fördelas genom överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting huvudsakligen enligt en prestationsinriktad modell och utges till de huvudmän som uppfyller på förhand bestämda mål och krav.

Inom ramen för denna satsning har regeringen bl.a. mot bakgrund av de larmrapporter Eva Olofsson refererar till tagit initiativ till ett förbättringsarbete när det gäller äldres mun- och tandhälsa. Från och med 2013 används delar av medlen bl.a. till att förbättra mun- och tandhälsan för äldre. Under 2013 har t.ex. 19 landsting och 207 kommuner med statliga medel börjat arbeta strukturerat med äldres munhälsa genom kvalitetsregistret Senior alert. 58 496 munhälsobedömningar har genomförts på ett och ett halvt år.

Ett särskilt fokus har också under 2013 lagts på äldre som befinner sig i livets slutskede där de kommuner och landsting som förbättrar bl.a. munhälsan hos äldre får del av statliga medel. Under 2013 har satsningen lett till en nationell förbättring av bl.a. munhälsan för äldre med cirka 5 procent.

Regeringens satsning för de mest sjuka äldre har varit mycket framgångsrik och fortsätter även under 2014. Att äldres mun- och tandhälsa behöver uppmärksammas är tydligt men i och med regeringens satsning har ett nationellt framgångsrikt förbättringsarbete påbörjats som kommer att fortsätta 2014.

Källa: Sveriges Riksdag

Relaterad artikel: Vem skall ta hand om Hägglunds och Björklunds tänder när de blir gamla?

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev