Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

arbetsmarknad

6 november 2019

Framtidens behov av tandläkare och tandhygienister

Den generella befolkningsökningen i kombination med den demografiska förändringen ökar tydligt behovet av offentligt finansierade tjänster, bland annat inom skola, hälso- och sjukvård samt social omsorg. Redan i dag rapporteras det om brist på arbetskraft i yrken inom dessa områden. Prognoser över tillgång och efterfrågan inom dessa yrken indikerar att bristerna kommer att kvarstå framöver, och utan åtgärder riskerar bristen på arbetskraft att bli ännu större än vad den är idag.

För verksamheterna som är beroende av de bristyrken som redovisas i UKÄ:s rapport är den största utmaningen att rekrytera och behålla den personal som har rätt kompetens. Det kan också handla om att använda den utbildade personalen rätt. Verksamheterna bör förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov med högskoleutbildade.

Tandläkare
Arbetsförmedlingens bristindex pekar på en brist på tandläkare under de kommande åren, vilket är i linje med SCB:s långsiktiga prognos för efterfrågan och tillgång på tandläkare fram till 2035. Tidigare har tillgången på nyexaminerade tandläkare bedömts vara relativt balanserad, men bedömningarna från Arbetskraftsbarometern 2017 pekar på att det råder brist på nyexaminerade tandläkare. SCB bedömer att efterfrågan på och tillgång till tandläkare kommer att öka med 15 respektive 10 procent under prognosperioden. Ökningen i efterfrågan kan förklaras av befolkningsökningen under samma period, i kombination med en allt större andel äldre i befolkningen.
SCB bedömer en brist på 100 nyexaminerade tandläkare för 2035.

Tandhygienister
Arbetsförmedlingens bristindex visar en viss brist på tandhygienister under de kommande åren, vilket är i linje med SCB:s långsiktiga prognos fram till 2035. Den stora befolkningsökningen som väntas under prognosperioden, i kombination med en allt större andel äldre, innebär en ökad efterfrågan på tjänster inom tandvården.
SCB bedömer en brist på 700 nyexaminerade tandhygienister fram till 2035.

Enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2019 redovisar 17 av 21 landsting brist på tandhygienister. Socialstyrelsen beräknar ett ökat behov per år på drygt 100 helårsarbetande tandhygienister.

Rapport: UKÄ 2019 Framtidens behov av högskoleutbildade >>

Källa: UKÄ, SCB och Socialstyrelsen

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev